ศรีลังกา

“ท่องแดนพระพุทธศาสนา 2300 ปี ณ ประเทศศรีลังกา” โดย ดร. พระมหาถนัด อัตถจารี เป็นบันทึกการเดินทางของพระธรรมทูตไทยที่นำคณะพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปจาริกแสวงบุญยังดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาที่ประเทศ ศรีลังกา เป็นการบอกเล่าประวัติพระพุทธศาสนาในศรีลังกา ตลอดจนเรื่องของเมืองและสถานที่สำคัญต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องในพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ผูกพันระหว่างประเทศไทยกับศรีลังกาในด้านพระพุทธศาสนาที่มี มานานกว่า 700 ปี

Published
Categorized as t-books

เข้ากราบสมเด็จพระพุฒาจารย์ รายงานความคืบหน้าการประชุมสัมมนาที่อินเดีย

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศทั่วโลก โดยเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี พระปลัดอำพล สุธีโร พระมหาปิยะ อุตฺตมปญฺโญ

Published
Categorized as t-books

สรุปการประชุมร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ มจร.และผู้แทนสมัชชาสงฆ์ไทยฯ

สรุปการประชุม

เรื่อง การประชุมสัมมนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ณ แดนพุทธภูมิ

ณ ห้อง ๑๐๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

Published
Categorized as t-books