ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ เตรียมการประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดไทยแอล.เอ. ๑๑-๒๒ ก.พ. ๕๘

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ เตรียมการประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดไทยแอล.เอ. ๑๑-๒๒ ก.พ. ๕๘ และการสัมมนาฝึกอบรมบาลี

เผยแผ่ธรรมะในงาน Asian Culture Festival 2012 at Fruit & Spice Park, Miami FL

This program is part of the meditation workshop at the booth of Wat Buddharangsi of Miami in the Asian Culture Festival at Fruit & Spice Park by Ven. Dr. Thanat Inthisan Wat Thai Washington, D.C.. The Theravada Buddhist Master who will explain and discuss the Buddha’s most important teachings. All are welcome to come and learn about these universal teachings on how to ease suffering and discover true happiness.

ทศพิธราชธรรม คือ ธรรมแห่งความเป็นพระราชา

ทศพิธราชธรรมนี้ ถือว่าเป็นคุณธรรมที่โบราณกบัณฑิตได้บัญญัติไว้ก่อนสมัยพุทธกาล ซึ่งพระราชามหากษัตริย์ในอดีตได้ทรงถือปฏิบัติมาเป็นพระราชจริยาวัตร แม้บุคคลผู้มิใช่พระเจ้าแผ่นดินก็ควรเจริญรอยตามโดยนำเอาหลักธรรม ๑๐ ประการนี้ มาปฏิบัติในการปกครอง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมตามอุดมการณ์แห่งการปกครองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ไวตามินธรรม คือ ธรรมะประจำชีวิต

หลังจากที่งานประเพณีทอดกฐินที่จัดขึ้นแต่ละวัดได้ผ่านพ้นไปตามพระวินัยนิยมบรมพุทธานุญาต ญาตโยมผู้ที่เป็นเจ้าภาพและผู้มีศรัทธาทั้งหลายได้บำเพ็ญบุญทานการกุศลกันเต็มที่ แต่มีสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวัน คือการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง