เปิดแล้ววัดไทยแห่งใหม่ในเมืองพิทส์เบิร์ก เพ็นซิลวาเนีย

โครงการก่อตั้งวัดป่าธรรมรัตน์ เมืองพิทส์เบอร์ก มลรัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา WAT PADHAMMARATANA (The Buddhist Meditation Center of Pittsburgh) 5411 Glenwood Ave. Pittsburgh PA 15207 ๑. หลักการและเหตุผล เนื่องจากเมืองพิทส์เบอร์ก(Pittsburgh) เป็นเมืองสำคัญเก่าแก่ทางด้านทิศตะวันตกของรัฐเพนซิลวาเนีย ภูมิประเทศประกอบด้วยป่าไม้ ภูเขา และแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน เป็นเมืองอุตสาหกรรมเหล็กที่ยิ่งใหญ่ในอดีต เป็นเมืองที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของสหรัฐอเมริกา งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทแบบไทยได้แผ่ขยายเข้ามาสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลานานกว่า ๔๐ ปีแล้ว การสร้างวัดไทย และศูนย์ปฏิบัติสมาธิได้เกิดขึ้นในมลรัฐต่าง ๆ อย่างมากมากและแผ่ขยายอย่างรวดเร็ว ประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยชนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา ภาษาและวัฒนธรรมที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศนี้ เช่นเดียวกับชุมชนชาวไทย-ชุมชนลาว และชาวพุทธชาติ อื่นๆ ได้เข้าอยู่อาศัยประกอบอาชีพในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งเป็นนักธุรกิจ นักศึกษา และผู้ที่เข้ามาประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ เป็นจำนวนมากล้วนแล้วแต่ต้องการที่พึ่งทางใจ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมใจนั่น คือ วัดพระพุทธศาสนา หรือ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าไปประกอบศาสนกิจ ศึกษาและปฏิบัติธรรมได้ อีกประการหนึ่งเพื่อต้องการสร้างสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ถวายเป็น… Continue reading เปิดแล้ววัดไทยแห่งใหม่ในเมืองพิทส์เบิร์ก เพ็นซิลวาเนีย

ธรรมสัญจรเยี่ยมวัดไทยในแวนคูเวอร์ แคนาดา

รายการธรรมสัญจรสู่แคนาดา นำโดย ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยคณะพระธรรมทูตจากวัดต่าง ๆที่เดินทางมาประชุมที่วัดพุทธออเรกอน เดินทางไปเยี่ยมวัดพุทธปัญญานันทาราม โดยมี พระมหาธวัชชัย คุณากโร คอยให้การต้อนรับพร้อมด้วยญาติโยมที่ใจบุญ มีศรัทธาตั้งมั่น ได้เดินทางไปโปรดญาติโยมถึงเมืองวิคตอเรีย เมืองหลวงของรัฐ British Columbia และอีกหลาย ๆ ร้านอาหารในเมืองแวนคูเวอร์ ด้วยความประทับใจ (๒๐-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔)

บทบาท และหน้าที่พระธรรมทูตไทยในต่างแดน

งานพระธรรมทูต*

(Buddhist Missionary Works)

จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ..ฯเปฯ

“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชน์แก่ชนหมู่มากโดยอาศัยความอนุเคราะห์ชาวโลก

เพื่อประโยชน์ เพื่อความเกื้อกูล และเพื่อความสุขของเทพยดาและมนุษย์ทั้งหลาย..”

Happiness for Everyone in Every Day

ปรัชญาที่ชาวจีนถือว่าเป็นมนตรานำโชคมาสู่ชีวิต (Chinese Mantra to practice for good luck)

จงให้มากกว่าที่ผู้รับต้องการ และทำอย่างหน้าชื่นตาบาน
จงพูดกับคนที่ถึงแม้จะอายุน้อยกว่า แต่เขาก็มีความสำคัญเท่ากัน
จงอย่าเชื่อทุกอย่างที่ได้ยิน ใช้ทั้งหมดที่มี และนอนเท่าที่อยากจะนอน