เปิดแล้ววัดไทยแห่งใหม่ในเมืองพิทส์เบิร์ก เพ็นซิลวาเนีย

โครงการก่อตั้งวัดป่าธรรมรัตน์ เมืองพิทส์เบอร์ก มลรัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา WAT PADHAMMARATANA (The Buddhist Meditation Center of Pittsburgh) 5411 Glenwood Ave. Pittsburgh PA 15207 ๑. หลักการและเหตุผล เนื่องจากเมืองพิทส์เบอร์ก(Pittsburgh) เป็นเมืองสำคัญเก่าแก่ทางด้านทิศตะวันตกของรัฐเพนซิลวาเนีย ภูมิประเทศประกอบด้วยป่าไม้ ภูเขา และแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน เป็นเมืองอุตสาหกรรมเหล็กที่ยิ่งใหญ่ในอดีต เป็นเมืองที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของสหรัฐอเมริกา งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทแบบไทยได้แผ่ขยายเข้ามาสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลานานกว่า ๔๐ ปีแล้ว การสร้างวัดไทย และศูนย์ปฏิบัติสมาธิได้เกิดขึ้นในมลรัฐต่าง ๆ อย่างมากมากและแผ่ขยายอย่างรวดเร็ว ประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยชนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา ภาษาและวัฒนธรรมที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศนี้ เช่นเดียวกับชุมชนชาวไทย-ชุมชนลาว และชาวพุทธชาติ อื่นๆ ได้เข้าอยู่อาศัยประกอบอาชีพในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งเป็นนักธุรกิจ นักศึกษา และผู้ที่เข้ามาประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ เป็นจำนวนมากล้วนแล้วแต่ต้องการที่พึ่งทางใจ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมใจนั่น คือ วัดพระพุทธศาสนา หรือ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าไปประกอบศาสนกิจ ศึกษาและปฏิบัติธรรมได้ อีกประการหนึ่งเพื่อต้องการสร้างสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ถวายเป็น… Continue reading เปิดแล้ววัดไทยแห่งใหม่ในเมืองพิทส์เบิร์ก เพ็นซิลวาเนีย

ประชุมกรรมการสมานฉันท์คลี่คลายปัญหาวัดพุทธธรรม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ     พระสุนทรพุทธิวิเทศ ได้แจ้งที่ประชุมได้ทราบว่า ได้รับการแต่งตั้งจากพระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาณ ให้มาประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี และคลี่คลายปัญหาของวัดพุทธธรรม เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย การทำงานเป็นไปด้วยดีของคณะกรรมการบริหาร และคณะสงฆ์ของวัดพุทธธรรม ทำอย่างไรจึงจะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อเห็นแก่พระพุทธศาสนา และประโยชน์โดยส่วนรวม จากนั้นท่านได้ถามความคิดเห็น หาแนวทางแก้ไขจากคณะกรรมการแต่ละรูป แต่ละคนให้แสดงข้อคิดเห็นในปัญหาที่จะมาพูดคุยกันวันนี้ พระมหาถนัด อตฺถจารี เลขาธิการ ได้แสดงทัศนะให้ทุกฝ่ายมาพูดคุยทำความเข้าใจโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมห็เห็นแก่วัดพุทธธรรมและชาวพุทธด้วยกันน่าจะพูดกันด้วย เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม เป็นที่ตั้ง เพื่อให้ปัญหามันจบลงด้วยดี ส่วนเรื่องในคดีฟ้องร้องกันก็ขอให้เป็นหน้าที่ของกฏหมายบ้านเมือง แต่ที่ให้นัดมาคุยกันวันนี้ได้รับบัญชาจากพระพรหมวชิรญาณ แต่งตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อที่จะเดินไปข้างหน้าและช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน พระครูศรีวิเทศธรรมคุณ ได้เสนอแนวคิดควรที่จะหาจุดมุ่งหมายที่ตรงกันโดยไม่ต้องลงในรายละเอียด คือทำอย่างไรเราจะเดินหน้าตอ่ไป และแก้ปัญหาให้ถูกจุด พระครูสิทธิธรรมวิเทศ นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะพูดคุยกันในอุโบสถนี้ บางเรื่องเกิดจากความไม่เข้าใจกัน เพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้อง และตรงกัน ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาทะเลาะเบาะแว้งกันในหมู่ชาวพุทธ พระใบฎีกาธรรมวัฒน์ ได้มีโอกาสปฎิบัติศาสนกิจประมาณ ๓ ปี และได้รับการแต่งตั้งจาก พระพรหมวชิรญาณ ซึ่งอยู่ในช่วงมีปัญหาก็มีการฟ้องร้องกันไปมาซึ่งแยกออกเป็น ๓ กลุ่ม วันนี้ก็ให้พูดคุยกันอย่างตรงไป ตรงมา ทำความเข้าใจให้ถูกต้อง เรื่องต่าง ๆ นั้นมีเอกสารหลักฐานทุกอย่าง… Continue reading ประชุมกรรมการสมานฉันท์คลี่คลายปัญหาวัดพุทธธรรม

ประชุมสมัชชาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒๐ งานวันมหารำลึก

ขอเชิญชมภาพวีดีโอ งานวันมหารำลึกครบรอบ ๒๐ ปี และงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯ สมัยวิสามัญครั้งที่ ๒๐ ณ วัดพรหมคุณาราม อริโซน่า ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา

โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา โดยเป็นนโยบายของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ให้วัดต่าง ๆ ในเครือสมัชชาฯจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ร่วมกับวัดป่าสันติธรรม เมืองแครอลตัน รัฐเวอร์จีเนีย ได้ร่วมกันจัดอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน ๑๑ รูป ตั้งแต่วันที่ ๗-๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔