เทศน์ปุจฉา-วิสัชนา ๓ ธรรมาสน์ ณ วัดพุทธรังษี ไมอามี สมัชชาสงฆ์ไทยฯ

โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านสื่อสถานีโทรทัศน์ สมัชชาสงฆ์ไทยฯ เทศน์ปุจฉา-วิสัชชนา ๓ ธรรมาสน์ ณ วัดพุทธรังษี ไมอามี สหรัฐอเมริกา โดยทีมงานเลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ไทยฯ

บทบาท และหน้าที่พระธรรมทูตไทยในต่างแดน

งานพระธรรมทูต*

(Buddhist Missionary Works)

จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ..ฯเปฯ

“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชน์แก่ชนหมู่มากโดยอาศัยความอนุเคราะห์ชาวโลก

เพื่อประโยชน์ เพื่อความเกื้อกูล และเพื่อความสุขของเทพยดาและมนุษย์ทั้งหลาย..”