กองทุนธรรมรัตน์(Dhammaratana Fund)
รายนามพระภิกษุสามเณรที่เข้ารับทุนกองทุนธรรมรัตน์
วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ วัดศรีทรงธรรม บ้านหนองดินจี่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
ประเภท พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ระดับมัธยมศึกษา (ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท)
๑. ส.ณ. วัชระ เขียนนา วัดสระมณี บ้านผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
๒. ส.ณ.วุฒินันท์ พลเทพ ”
๓. ส.ณ. ก้องภพ เขตอุบล ”
๔. ส.ณ. เสถียร ใจบุญ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) จ.ยโสธร
๕. ส.ณ.อภิสิทธิ์ ฐานคนดี ”
๖. ส.ณ.สราวุธ แสนบุญ ”
๗. ส.ณ.ชำนาญ มหาหิงค์ ”
๘. ส.ณ.วรดิษฐ์ สีสาหลอด ”
๙. ส.ณ.ศราวุธ ขอสุข ”
๑๐. ส.ณ.ศิรภัทร สุขสวัสดิ์ ”
๑๑. ส.ณ.ชัยณรงค์ ไชยนามวัน ”
๑๒. ส.ณ.เจียดพล ทิพย์คำมี วัดป่าวิเวกจันทราราม อ.เมือง จ.สกลนคร
๑๓. ส.ณ. เอกพจน์ ทิพย์คำมี ”
๑๔. ส.ณ. ณรงค์ศักดิ์ ศิหิรัญ ”
๑๕. ส.ณ.อำนวยศักดิ์ คำศรี ”
๑๖. ส.ณ.ครองราช ทิพคำมี ”
๑๗. ส.ณ.ชัยรัตน์ ไพตื่น ”
๑๘. ส.ณ.วันชัย ทิพย์คำมี ”
๑๙. ส.ณ.ทองอินทร์ อินทร์ลวง วัดโสมนัสสันตยาราม อ.เมือง จ.อุดรธานี
๒๐. ส.ณ.พจน์ประชา พระสังคา ”
๒๑. ส.ณ.ถนอม แก่นพิมพ์ ”
๒๒. ส.ณ.ธาดา แก้วปัดถา ”
๒๓. ส.ณ.ประสบโชคด คิริโต ”
๒๔. ส.ณ.เกียรติศักดิ์ คำมีมิตร ”
๒๕. ส.ณ.พิทักษ์พงษ์ วงษาสินชัย วัดโนนโปร่งราษฏร์บูรณะ อ.เมือง จ.อุดรธานี
๒๖. ส.ณ.พิฆเณศน์ สระสิทธิ์ ”
๒๗. ส.ณ.วรวิทย์ หอมสุวรรณ วัดศรีสุธาทิพย์ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
๒๘. ส.ณ.นพรัตน์ ภูศรี ”
๒๙. ส.ณ.จักรกฤษ แรกไทยสงค์ ”
๓๐. ส.ณ.นาที บุญภา ”
๓๑. ส.ณ.สถาพร ชุมพล วัดมัชฌิมบุรี อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
๓๒. ส.ณ.สุธี ศรีประเสริฐ ”
๓๓. ส.ณ.ถวิล คำมโนชาติ ”
๓๔. ส.ณ.เจด็ด วัดศรีวิชัยวนาราม อ.เมือง จ.เลย
รวม ๖๘,๐๐๐ บาท
ประเภท บาลีศึกษา (ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท)
๑. ส.ณ. สุทธิชัย ทองหนุน วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
๒. ส.ณ.ปิยพล ข่าพิทย์พาที ”
๓. ส.ณ.อนุชิต คำมานิตย์ ”
๔. ส.ณ.จิตตกร เพยคำ ”
๕. ส.ณ.สมชาย ศรีวะสุทธิ์ ”
รวม ๑๕,๐๐๐ บาท
ประเภทปริยัติศึกษา ระดับปริญญาตรี (ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท)
๑. ส.ณ.สุรชัย ขอบชัยแสง มจร.สกลนคร ปี ๑
๒. พระปลัดนฤบดินทร์ มณีวณฺโณ มจร.สกลนคร ปี ๑
๓. พระทานนุวัฒน์ สุวฑฺฒโน มจร.สกลนคร ปี ๒
รวม ๙,๐๐๐ บาท
ประเภทปริยัติศึกษา ระดับปริญญาโท (ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท)
๑. พระขวัญชัย จรณสมฺปนฺโน วัดโสมนัสสันตยาราม อ.เมือง จ.อุดรธานี
๒. พระจรูญ ชิตวฑฺฒโน ”
รวม ๖,๐๐๐ บาท
ประเภทปริยัติศึกษา ระดับปริญญาเอก ณ ประเทศอินเดีย (ทุนละ ๔,๐๐๐ บาท)
๑. พระวันชัย ภูริทตฺโต วัดศรีทรงธรรม บ้านหนองดินจี่ จ.อุดรธานี
รวม ๔,๐๐๐ บาท
ประเภทพระปฏิบัติวิปัสสนา (ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท)
๑. พระมหาดำรงศักดิ์ ธมฺมาภินนฺโท วัดป่าวิเวกจันทราราม อ.เมือง จ.สกลนคร
๒. พระปรีดา ปิยสีโล วัดนาหลวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
๓. พระสมภาร ฐิตธมฺโม ”
๔. พระพระพิฑูรย์ จนฺทวํโส ”
๕. พระกิตติพิชญ์ กิตฺติภทฺโท ”
รวม ๑๒,๐๐๐ บาท

รายการมอบทุนประเภทอื่นๆ
– ถวายกองทุนอาหารเพล พระภิกษุสามเณรวัดมหาธาตุ ยโสธร ๑๐,๐๐๐ บาท
– ถวายกองทุนอาหารเพล วัดป่าวิเวกจันทราราม สกลนคร ๓,๐๐๐ บาท
– ถวายกองทุนอาหารเพล วัดมัชฌิมบุรี อุดรธานี ๓,๐๐๐ บาท
– ถวายกองทุนอาหารเพล วัดสระมณี อุดรธานี ๒,๐๐๐ บาท
– ถวายกองทุนอาหารเพล วัดโนนโปร่งราษฏร์บูรณะ อุดรธานี ๒,๐๐๐ บาท
– ถวายจัดซื้อผ้าไตรจีวร สามเณรภาคฤดูร้อน วัดโพธิ์ศรีสว่าง อุดรธานี ๑๐,๐๐๐ บาท
– ถวายค่าอาหารสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน วัดโพธิ์ศรีสว่าง อุดรธานี ๓,๐๐๐ บาท
– ถวายค่ายานพาหนะบริการนำพระภิกษุสามเณรมาร่วมงาน
วัดโสมนัสสันตยาราม อ.เมือง อุดรธานี ๑,๐๐๐ บาท
วัดสระมณี อ.หนองหาน อุดรธานี ๕๐๐ บาท
วัดโนนโปร่งราษฏร์บูรณะ อ.เมือง อุดรธานี ๕๐๐ บาท
วัดศรีสุธาทิพย์ อ.หนองหาน อุดรธานี ๕๐๐ บาท
วัดมัชฌิมบุรี อ.หนองหาน อุดรธานี ๕๐๐ บาท
รายรับ
กองทุนธรรมรัตน์ (Bank of America) ๙๕,๐๐๐ บาท
ทุนนิธิวัดศรีทรงธรรม ๙,๐๐๐ บาท
คุณณรงค์ศักดิ์ คุณรัตนา โชติกะเวชกุล ๑๒,๐๐๐ บาท
คุณประสาทศิลป์ คุณพรพรรณ อ่อนอรรถ ๒๐,๐๐๐ บาท
คุณศศิธร รจนวิจิตร ๑๐,๐๐๐ บาท
พระมหาปิยะ อุตฺตมปญฺโญ ๑,๐๐๐ บาท
คุณสมศรี มาแตง ๑,๐๐๐ บาท
คุณสมทรง ปสังคมาน ๑,๐๐๐ บาท
คุณอุษา บุญชวลิต ๑,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ ในวันมอบทุน ได้จัดทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร จำนวน ๑๕๐ รูป โดยได้รับความอุปถัมภ์จาก คุณสมศรี มาแตง พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรม

Leave a comment

Your email address will not be published.