การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 39/2558 ณ วัดไทยลอสแองเจลิส (12-13 มิ.ย.2558)

NewLogoCTU

การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๘

การสัมมนาผู้นำชาวพุทธนานาชาติในสหรัฐอเมริกา

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

พิธีทำบุญฉลองสมณศักดิ์ พระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยฯ

ณ วัดไทยลอสแองเจลิส เมืองนอร์ธ ฮอลลีวูด รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

วันที่ ๑๐ – ๑๔  เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

………………………………….

วันศุกร์ที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๘
เวลา ๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ประมาณ ๓๕๐ รูป
เวลา ๐๘.๓๐ น. สมาชิกสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ลงทะเบียนรับเอกสารการประชุม
เวลา ๐๘.๔๕ น. สมาชิกทุกรูปพร้อมกันในห้องประชุม “ศาลาพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย)”
พระครูสิริอรรถวิเทศ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ พิธีกรดำเนินการประชุม
เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงสามีจิกรรมและถวายสักการะ ประธานในพิธี
– พระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส กล่าวต้อนรับ
– กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส ประธานจัดงานฝ่ายฆราวาส กล่าวปวารณาต่อสงฆ์
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองกล่าวต้อนรับ (Welcome Speech) และรับของที่ระลึก
– พระราชพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ถวายรายงานต่อประธานที่ประชุม
– ประธานในพิธีให้โอวาทและกล่าวเปิดการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๘
– เอกอัครราชทูตไทย ประจำสหรัฐอเมริกา กล่าวสุนทรพจน์ และรับของที่ระลึก
– พระครูสิริอรรถวิเทศ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ กล่าวแนะนำพระเถรานุเถระ
และแขกผู้มีเกียรติผู้เข้าร่วมประชุม และวัดสมาชิกสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ตามลำดับ
เวลา ๑๐.๓๐ น. ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกหน้าอุโบสถวัดไทยลอสแองเจลิส
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๓๕๐ รูป ณ “ศาลาพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย)”
เวลา ๑๓.๐๐ น. เริ่มการประชุมภาคบ่าย
– พระราชพุทธิวิเทศ สมัชชาสงฆ์ไทยฯ ดำเนินการประชุมตามวาระ
– ผู้แทนจากสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ถวายข้อคิดเห็น ๑๐ นาที
– ผู้แทนจากองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร ถวายข้อคิดเห็น ๑๐ นาที
– ผู้แทนพระธรรมทูตจากโอเชียเนีย ถวายข้อคิดเห็น ๑๐ นาที
– ผู้แทนจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ถวายข้อคิดเห็น ๒๐ นาที
– ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายข้อคิดเห็น ๒๐ นาที
– ผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายข้อคิดเห็น ๒๐ นาที
– ดำเนินการประชุมตามวาระ
เวลา ๑๖.๓๐ น. พักการประชุม ถวายน้ำปานะ
เวลา ๑๗.๐๐ น. ทำวัตรเย็น
เวลา ๑๙.๐๐ น. ดำเนินการประชุมตามวาระ
เวลา ๒๒.๐๐ น. พักการประชุม
วันเสาร์ที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯ (วันที่สอง)

เวลา ๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ๓๕๐ รูป
เวลา ๐๙.๐๐ น. ดำเนินการประชุมตามวาระ
เวลา ๑๐.๓๐ น. พักการประชุม
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๓๕๐ รูป
เวลา ๑๓.๐๐ น. ดำเนินการประชุมตามวาระ
เวลา ๑๗.๐๐ น. ทอดผ้าป่าสามัคคีบำรุงวัดไทยลอสแองเจลิส และปิดการประชุม
เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น

IMG_7954 (Custom) IMG_7974 (Custom) IMG_7975 (Custom) IMG_7976 (Custom) IMG_7978 (Custom) IMG_7979 (Custom) IMG_7983 (Custom) IMG_7998 (Custom) IMG_8012 (Custom) IMG_8013 (Custom) IMG_8015 (Custom) IMG_8016 (Custom) IMG_8017 (Custom) IMG_8021 (Custom) IMG_8022 (Custom) IMG_8026 (Custom) IMG_8028 (Custom) IMG_8033 (Custom) IMG_8034 (Custom) IMG_8064 (Custom) IMG_8065 (Custom) IMG_8067 (Custom) IMG_8071 (Custom) IMG_8073 (Custom) IMG_8074 (Custom) IMG_8075 (Custom) IMG_8077 (Custom) IMG_8100 (Custom) IMG_8110 (Custom) IMG_8217 (Custom) IMG_8219 (Custom) IMG_8223 (Custom) IMG_8231 (Custom) IMG_8232 (Custom) IMG_8248 (Custom) IMG_8249 (Custom) IMG_8252 (Custom) IMG_8256 (Custom) IMG_8257 (Custom) IMG_8258 (Custom) IMG_8259 (Custom) IMG_8260 (Custom) IMG_8261 (Custom) IMG_8267 (Custom) IMG_8268 (Custom) IMG_8269 (Custom) IMG_8270 (Custom) IMG_8271 (Custom) IMG_8273 (Custom) IMG_8275 (Custom) IMG_8276 (Custom) IMG_8277 (Custom) IMG_8278 (Custom) IMG_8279 (Custom) IMG_8280 (Custom) IMG_8281 (Custom) IMG_8282 (Custom) IMG_8283 (Custom) IMG_8284 (Custom) IMG_8286 (Custom) IMG_8287 (Custom) IMG_8288 (Custom) IMG_8289 (Custom) IMG_8290 (Custom) IMG_8291 (Custom) IMG_8292 (Custom) IMG_8293 (Custom) IMG_8294 (Custom) IMG_8295 (Custom) IMG_8297 (Custom) IMG_8298 (Custom) IMG_8299 (Custom) IMG_8300 (Custom) IMG_8302 (Custom) IMG_8306 (Custom) IMG_8307 (Custom) IMG_8308 (Custom) IMG_8312 (Custom) IMG_8313 (Custom) IMG_8315 (Custom) IMG_8316 (Custom) IMG_8317 (Custom) IMG_8319 (Custom) IMG_8320 (Custom) IMG_8321 (Custom) IMG_8323 (Custom) IMG_8324 (Custom) IMG_8325 (Custom) IMG_8326 (Custom) IMG_8327 (Custom) IMG_8328 (Custom) IMG_8329 (Custom) IMG_8331 (Custom) IMG_8332 (Custom) IMG_8333 (Custom) IMG_8335 (Custom) IMG_8337 (Custom) IMG_8338 (Custom) IMG_8339 (Custom) IMG_8340 (Custom) IMG_8341 (Custom) IMG_8342 (Custom) IMG_8343 (Custom) IMG_8344 (Custom) IMG_8347 (Custom) IMG_8350 (Custom) IMG_8351 (Custom) IMG_8354 (Custom) IMG_8359 (Custom) IMG_8361 (Custom) IMG_8365 (Custom) IMG_8367 (Custom) IMG_8371 (Custom) IMG_8377 (Custom) IMG_8379 (Custom) IMG_8386 (Custom) IMG_8387 (Custom) IMG_8392 (Custom) IMG_8402 (Custom)

Leave a comment

Your email address will not be published.