งานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๖ ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.

A_ARRY a_BANG A_DUWAYN A_MATT A_PASANNO A_PHRADEPKITTI A_PHRAKRUPALADSUWATT A_PHRAKRUSANKARAK A_PHRAKRUSIRI A_PHRAKRUSRIVIDES A_PHRANIKOM A_PM.CHANYA A_PORNPAN A_SOBIN A_SUMAHITO A_SURATAL act. act2 act10 act11 act12 act14 act15 IMG_5391 IMG_5393 IMG_5394 IMG_5395 IMG_5396 IMG_5397 IMG_5398 IMG_5399 IMG_5401 IMG_5403 IMG_5404 IMG_5407 IMG_5408 IMG_5409 IMG_5410คำกล่าวต้อนรับ
ในพิธีเปิดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๖
๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

ขอประทานกราบเรียนพระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา และที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ที่เคารพอย่างสูง
พระเดชพระคุณ พระธรรมโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พระเดชพระคุณพระเทพกิตติโมลี รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป พระเถรานุเถร-เจ้าคณะพระสังฆาธิกร จากประเทศไทย และจากนานาประเทศ และพระธรรมทูตที่ปฏบัติหน้าที่อยู่ในส่วนต่าง ๆ ของโลก ท่านเอกอัครราชทูต ดร.ชัยยงค์ สัจจิพนนท์ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
เกล้ากระผม พระครูสิริอรรถวิเทศ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และประธานคณะกรรมการอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.ได้มีโอกาสได้ต้อนรับพระเถรานุเถระ พระธรรมทูตที่มาจากทั่วโลกเพื่อร่วมการประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๖ ของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และร่วมสัมมนาเรื่องวิปัสสนกรรมฐาน เพื่อหาแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโลกตะวันตกสืบต่อไป
และในโอกาสเดียวกันนี้เพื่อร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๘๘ ปี ของพระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมรังษี หรือ หลวงตาชี ซึ่งท่านได้ยืนหยัดเป็นพระธรรมทูตต้นแบบให้แก่พระธรรมทูตรุ่นใหม่ในสหรัฐอเมริกา ท่านทำหน้าที่ประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนส่วนนี้นานถึง ๓๘ ปี เป็นที่ประจักษ์ชัดทั้งในรูปแบบการเทศน์ การสอนและนำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รวมทั้งการเขียนบทความธรรมะลงในหนังสือแสงธรรมและพิมพ์ออกเผยแพร่แล้วหลายเล่ม
ในนามของวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ขอต้อนรับท่านทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ ทั้งในส่วนธรรมปฏิสันถาร และอามิสปฏิสันถารตามสมควร และขอปวารณาต่อท่านทั้งหลาย ถ้าท่านมีความประสงค์สิ่งใด อันควรแก่สมณบริโภคขอให้แจ้งให้คณะสงฆ์หรือคณะกรรมการวัดได้ทราบด้วย และถ้าหากว่า มีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องให้การต้อนรับไม่ทั่วถึงต้องขอประทานอภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ขอขอบพระคุณคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดยท่านอธิการบดี พระพรหมบัณฑิต ได้เป็นผู้ให้ข้อคิดแนวทางในการจัดสัมมนา เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร. คณาจารย์ผู้แทนจากวิทยาเขตขอนแก่น วิทยเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตนครราชสีมา วิทยาลัยสงฆ์นครพนม และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ที่ช่วยประสานงานในเรื่องนี้ และสำนักพุทธสาวิกา โดยคุณแม่ชีนลินรัตน์
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการอำนวยการ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาที่ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคลในครั้งนี้ และขออนุโมทนาขอบคุณ สถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ที่ได้เดินทางมาร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ และขออนุโมทนาขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทุกฝ่าย ญาติโยมอุบาสก อุบาสิกาทุกท่าน ที่ให้การอุปถัมภ์บำรุงสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้ จนทำให้งานนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

สุดท้ายนี้กระผมหวังว่า การประชุมสัมมนาในครั้งนี้คงจะประสบผลสำเร็จ เป็นประโยชน์แก่งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และส่งเสริมการพัฒนางานพระธรรมทูตไทยในต่างแดนให้เจริญยิ่งขึ้น นำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนเป็นอันมากตามพุทธประสงค์สืบต่อไป
ขอกราบขอบพระคุณอีกครั้ง

กราบเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง

พระครูสิริอรรถวิเทศ
เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
ประธานอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.

Leave a comment

Your email address will not be published.