ประชุมกรรมการสมานฉันท์คลี่คลายปัญหาวัดพุทธธรรม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 

 

พระสุนทรพุทธิวิเทศ ได้แจ้งที่ประชุมได้ทราบว่า ได้รับการแต่งตั้งจากพระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาณ ให้มาประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี และคลี่คลายปัญหาของวัดพุทธธรรม เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย การทำงานเป็นไปด้วยดีของคณะกรรมการบริหาร และคณะสงฆ์ของวัดพุทธธรรม ทำอย่างไรจึงจะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อเห็นแก่พระพุทธศาสนา และประโยชน์โดยส่วนรวม จากนั้นท่านได้ถามความคิดเห็น หาแนวทางแก้ไขจากคณะกรรมการแต่ละรูป แต่ละคนให้แสดงข้อคิดเห็นในปัญหาที่จะมาพูดคุยกันวันนี้

พระมหาถนัด อตฺถจารี เลขาธิการ ได้แสดงทัศนะให้ทุกฝ่ายมาพูดคุยทำความเข้าใจโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมห็เห็นแก่วัดพุทธธรรมและชาวพุทธด้วยกันน่าจะพูดกันด้วย เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม เป็นที่ตั้ง เพื่อให้ปัญหามันจบลงด้วยดี ส่วนเรื่องในคดีฟ้องร้องกันก็ขอให้เป็นหน้าที่ของกฏหมายบ้านเมือง แต่ที่ให้นัดมาคุยกันวันนี้ได้รับบัญชาจากพระพรหมวชิรญาณ แต่งตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อที่จะเดินไปข้างหน้าและช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน

พระครูศรีวิเทศธรรมคุณ ได้เสนอแนวคิดควรที่จะหาจุดมุ่งหมายที่ตรงกันโดยไม่ต้องลงในรายละเอียด คือทำอย่างไรเราจะเดินหน้าตอ่ไป และแก้ปัญหาให้ถูกจุด

พระครูสิทธิธรรมวิเทศ นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะพูดคุยกันในอุโบสถนี้ บางเรื่องเกิดจากความไม่เข้าใจกัน เพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้อง และตรงกัน ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาทะเลาะเบาะแว้งกันในหมู่ชาวพุทธ

พระใบฎีกาธรรมวัฒน์ ได้มีโอกาสปฎิบัติศาสนกิจประมาณ ๓ ปี และได้รับการแต่งตั้งจาก พระพรหมวชิรญาณ ซึ่งอยู่ในช่วงมีปัญหาก็มีการฟ้องร้องกันไปมาซึ่งแยกออกเป็น ๓ กลุ่ม วันนี้ก็ให้พูดคุยกันอย่างตรงไป ตรงมา ทำความเข้าใจให้ถูกต้อง เรื่องต่าง ๆ นั้นมีเอกสารหลักฐานทุกอย่าง และที่สุดแล้วก็คือคำสั่งของศาลดูเพจเคาน์ตี้ ที่ได้นำมาประกาศให้ทราบนี้

คุณณรงค์ ศศธร กงสุลใหญ่แห่งนครชิคาโก ได้แสดงทัศนะว่า ควรจะเริ่มต้นกันใหม่ ที่ผ่านมาแล้วเราก็แก้ไขไม่ได้ ขอให้ทุกฝ่ายมีความเสียสละมากขึ้น โดยมีการปล่อยวางกันบ้าง ช่วยกันแก้ปัญหา ซึ่งปัญหานี้ไม่ใช่แต่มีผลกระทบต่อชาวพุทธในอเมริกาเท่านั้น แต่เป็นผลที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วย โดยไม่จำเป็นที่จะต้องให้ฝรั่ง(Custodian) ที่ศาลมีคำสั่งให้มาควบคุมมาชี้นิว้ในการบริหารงานของวัดพุทธธรรม

คุณวรรณดา สตางค์มงคล ต้องการที่จะพูดในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนที่เป็นห่วงพระพุทธศาสนา และวันนี้มาพูดเพื่อให้เกิดสมานฉันท์ ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะปรองดองกันได้ ปัญหาวัดพุทธธรรม อยู่ที่พระสงฆ์ซึ่งมีศีลไม่บริสุทธิ์ และไม่ทำหน้าที่ของความเป็นพระธรรมทูต มีการกล่าวถึงพระวรศักดิ์ วรธมฺโม ไม่มีศีลครบ ๕ ข้อ และมีหลักฐานต่าง ๆ ที่ลบลู่ดูหมิ่นพระพรหมวชิรญาณ โดยเดินออกจากที่ประชุมบ้าง ไม่ยอมเซ็นต์ชื่อในเวลาเข้าประชุมบ้าง และมีปัญหาเรื่องการเงินซึ่งมีหลักฐานหมด
และได้กล่าวหาพระวรศักดิ์ต้องการมีอำนาจเหนือกว่าพระพรหมวชิรญาณ และพระสงฆ์ทุกรูปภายใต้การนำของพระวรศักดิ์ คือ มีพระใบฎีกาธรรมวัฒน์ ธมฺมวฒฺฑโณ พระฐาปกรณ์ ที่รวมกันทำทุจริตโกงวัด
จากนั้น พระใบฏีกาธรรมวัฒน์ ได้อ้างเอกสารที่ศาลสั่งให้ยุติการฟ้องร้องและศาลมีคำสั่งให้จัดตั้งผู้เข้ามาดูแลวัดพุทธธรรม โดยได้แจกเป็นเอกสารให้ทุกคนได้อ่านตามคำสั่งประกาศนั้น

พระสุนทรพุทธิวิเทศ ได้ให้ท่านกงสุลใหญ่อ่านเอาใจความภาษาไทยให้ที่ประชุมรับทราบทั่วกัน

ท่านกงสุลใหญ่ ณรงค์ ศศิธร ได้อ่านคำพิพากษาของศาล Dupage County, Illinois ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ (Sep. 12, 2011) ดังต่อไปนี้ (แปลพอให้ได้ใจความเป็นที่เข้าใจ)

ศาลมีคำสั่งให้ Mr. Edward R. Duncan ซึ่งต่อไปนี้จะเรืยกว่า Custodian ให้มาทำหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารวัดพุทธธรรม : Buddha Dharmma Meditation Center a/k/a Wat Buddhadhamma, N.F.P. ให้มีผลตั้งเวลา ๙ นาฬิกา ของวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ (๒๐๑๑) ให้เข้ามาทำหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารวัดจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น และนับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลบังคับ คณะกรรมการบริหารวัดพุทธธรรมไม่ต้องทำหน้าที่ต่อไปเพราะมีผู้ดูแล้ว คือ Custodian

Leave a comment

Your email address will not be published.