ประชุมสัมมนาผู้นำนานาศาสนา Interfaith Dialogue at Wat Thai Los Angeles (11-June-2015)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

การประชุมสัมมนาผู้นำศาสนานานาชาติ เรื่อง “ศาสนากับสันติภาพโลก”
เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้นำของศาสนานิกายต่าง ๆ นานาชาติทั่วสหรัฐฯ และพระธรรมทูตทั่วโลก ลงทะเบียนรับเอกสารการประชุม
เวลา ๐๘.๔๕ น. สมาชิกทุกรูปพร้อมกันในที่ห้องประชุม
พระครูสิริอรรถวิเทศ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ
เวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
พระราชปัญญาเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร. ประธานในพิธี กล่าวเปิดการประชุมสัมมนา
เวลา ๑๐.๐๐ น. การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับสันติภาพโลก” Ven.Piyanandha and Ven. Chao Chu
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ประมาณ ๓๕๐ รูป
เวลา ๑๒.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนร่วมกันรับประทานอาหาร
เวลา ๑๓.๐๐ น. การปาฐกถา เรื่อง “การสร้างความเข้มแข็งของชาวพุทธ” โดย พระอาจารย์ปสันโน วัดอภัยคีรี
เวลา ๑๔.๐๐ น. การอภิปรายร่วมของผู้นำนานาศาสนา มี พุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู และยิว
เวลา ๑๖.๓๐ น. ผู้แทนกลุ่ม นานาศาสนา สรุปผลการสัมมนา และข้อเสนอแนะ
เวลา ๑๗.๐๐ น. ประธานในพิธีกล่าวปิดการประชุมสัมมนา มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร และถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก เป็นอันเสร็จพิธี
IMG_8093 (Custom) IMG_8122 (Custom) IMG_8124 (Custom) IMG_8140 (Custom) IMG_8141 (Custom) IMG_8142 (Custom) IMG_8143 (Custom) IMG_8148 (Custom) IMG_8151 (Custom) IMG_8155 (Custom) IMG_8158 (Custom) IMG_8159 (Custom) IMG_8166 (Custom) IMG_8169 (Custom) IMG_8170 (Custom) IMG_8172 (Custom) IMG_8173 (Custom) IMG_8174 (Custom) IMG_8177 (Custom) IMG_8178 (Custom) IMG_8179 (Custom) IMG_8180 (Custom) IMG_8181 (Custom) IMG_8182 (Custom) IMG_8183 (Custom) IMG_8184 (Custom) IMG_8207 (Custom) IMG_8251 (Custom) IMG_8303 (Custom) IMG_8304 (Custom)

Leave a comment

Your email address will not be published.