ประชุมเตรียมการประชุมใหญ่เดือนมิถุนายน ที่วัดไทยแอล.เอ.

 

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  ร่วมกับคณะสงฆ์-คณะกรรมการบริหารวัดไทยลอสแองเจลิส

ประชุมเตรียมงานการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯสมัยสามัญประจำปีครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๕

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตโล
ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๘๐ พระราชธรรมวิเทศ รองประธานฯ รูปที่ ๑

งานทำบุญฉลองวัดไทยลอสแองเจลิสครบ ๔๐ ปี

วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕  เวลา  ๑๔.๓๐  น.

ณ ศาลาพระธรรมราชานุวัตร วัดไทยลอสแองเจลิส

เมืองนอร์ธ ฮอลลีวูด รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

***********

 

ประเด็นหารือต่อจากการประชุมเมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๑.  ประชุมพระธรรมทูตโลก  จัดสัมมนาทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัย มจร.

๒. ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๕

๓. สมโภชวัดไทยลอสแองเจลิสครบ ๔๐ ปี

๔. อายุวัฒนมงคลครบ ๘๐ ปี ถวายพระราชธรรมวิเทศ

๕. จัดงานวิสาขบูชารำลึก วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

 

วาระการประชุม

๑.     เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

๒.   รับรองรายงานการประชุม เตรียมงาน เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕

๓.    กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (Action plan)

๔.    กำหนดการจัดงาน(อย่างละเอียด)

๑.     กำหนดการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตโลก

๒.   กำหนดการจัดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯสมัยสามัญประจำปี

๓.    กำหนดการทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๘๐ ปี พระราชธรรมวิเทศ

๔.    กำหนดการทำบุญฉลองวัดไทยลอสแองเจลิสครบ ๔๐ ปี

๕.   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน  มอบหมายความรับผิดชอบในแผนกต่าง
ๆ ทั้งพระสงฆ์และฆราวาส แผนกที่จะต้องเตรียมการก่อน โดยหาผู้รับผิดชอบดังนี้

๑.     ประธานจัดงานฝ่ายสงฆ์ พระราชธรรมวิเทศจะเดินทางไปนิมนต์ที่เมืองไทย

๒.   ประธานจัดงานฝ่ายฆราวาส ท่านกงสุลใหญ่แห่งนครลอสแองเจลิส
เชิญโดยวัดไทยลอสแองเจลิส

๓.    แผนกเลขานุการ ออกหนังสือนิมนต์พระทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
หนังสือเชิญแขกผู้มีเกียติ ทั้งไทยและต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ          จัดทำแฟ้มเอกสารการประชุมสัมมนา
และประชุมสมัชชาฯ โดยวัดไทยลอสแองเจลิส         และสมัชชาสงฆ์ไทยฯ

๔.    แผนกประสานงาน ติดต่อกับ ม.มหาจุฬาฯ องค์กรพระธรรมทูตต่างประเทศ ยุโรป เอเชีย
โอเชียเนียร์ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยสำนักงานเลขาธิการ สทส.

๕.   แผนกจัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ และหนังสือสงฆ์ไทย และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ  โดยวัดไทยฯแอล.เอ
รับผิดชอบหนังสืออนุสรณ์ประวัติและผลงาน พระราชธรรมวิเทศ
ประวัติและผลงานวัดไทยลอสแองเจลิส ๔๐ ปี ส่วนสมัชชาสงฆ์ไทยฯ รับผิดชอบหนังสือ
“สงฆ์ไทย” และหนังสือสวดมนต์ภาษาอังกฤษพิมพ์ถวายมุทิตาสักการะในนามสมัชชาสงฆ์ไทยฯ

๖.    แผนกปฏิคม เตรียมสถานที่ พัก วัดไทยแอล.เอ และวัดในเขตรัฐภาคตะวันตกใต้

๗.   แผนกสถานที่ เตรียมสถานที่ประชุม โต๊ะ เก้าอี้ ป้ายประชุม ประดับตกแต่ง
และสถานที่จัดงานภาคพิธีการ สถานที่ฉันภัตตาหาร วัดไทยฯแอล.เอ และกรรมการ
สมัชชาสงฆ์ไทยฯ มีพระครูโสภณศาสนวิเทศ เป็นหัวหน้า พระครูใบฎีกาฐิติกร
เป็นรองหัวหน้า พร้อมทั้งทีมงานพระธรรมทูต

๘.    แผนกประชาสัมพันธ์ ทำป้ายโฆษณา ติดหน้าวัดและสถานที่จัดประชุมทั้ง ๒ งาน
รวมทั้งใบปลิว แผ่นพับ โฆษณาทั้งทางวิทยุ-โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์-เวปไซต์
โดยวัดไทยลอสแองเจลิส มีพระครูสิริกิตติณาณวิเทศ เป็นหัวหน้า/เลขาธิการ สทส.

๙.     แผนกปฏิบัติธรรมสมโภช ฉลองอายุ-ฉลองวัด พระอาจารย์โสปาโก โพธิและพระวิปัสสนาจารย์จากประเทศไทย

๑๐. แผนกเครื่องไทยธรรม และของที่ระลึก เจ้าหน้าที่วัดไทยแอล.เอ.

๑๑. แผนกนิทรรศการและการเผยแผ่ วัดไทยแอล.เอ ร่วมกับสมัชชาสงฆ์ไทยฯ
มีพระครูสิทธิธรรมวิเทศ หัวหน้า และพระวิโรจน์ วัดพระธาตุพนมอเมริกา เป็นผู้ช่วย

๑๒.
แผนกศาสนพิธี
พระวิเทศธรรมกวี เป็นหัวหน้า

๑๓.
แผนกยานพาหนะ
พระมหาสุขุม สุขุโม เป็นหัวหน้า

๑๔.
แผนกจราจร-รักษาความปลอดภัย
คณะกรรมการวัดไทยฯแอล.เอ.

๑๕.
แผนกปฐมพยาบาล
คณะพยาบาลกรรมการวัดไทยฯแอล.เอ

๑๖.แผนกแสงสี-เสียง โดยคณะกรรมการวัดไทยฯแอล.เอ.

๑๗.
แผนกภาพนิ่ง-วีดีโอ
คณะกรรมการวัดไทยฯ –เจมส์ ลาว

๖.
วัดในสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ในรัฐภาคตะวันตก-ใต้ ได้แจ้งจำนวนพระสงฆ์ที่สามารถรับเป็นธุระที่พักในวัดของตนได้
ซึ่งรวมกันแล้วมากกว่า ๒๐๐ รูป ที่เหลือจากนั้นพักที่วัดไทยฯแอล.เอ.
และได้จองโรงแรงประมาณ ๘๐ ห้องโดยคณะกรรมการวัดไทยฯ

๗.
แจ้งจำนวนสาธุชนผู้จะแสดงตนเป็นพุทธมามกะของแต่ละวัด
ในงานวิสาขบูชารำลึก

๘.
เสนอโครงการ
๑ วัด ๑๐๐ ทายาท ใน ๑ ปี โดยรณรงค์ให้ทุกวัดจัดระบบการศึกษา
และการปฏิบัติธรรมให้ศาสนิกของวัดนั้นๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
บริหารเพื่อต่อเจตนารมณ์ของวัดนั้น ๆ

๙.
เสนอปรับปรุงการบริหารงานคณะสงฆ์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนทั่วทุกรัฐภาค
ที่ประชุมให้คณะกรรมการอำนวยการฯ ไปดำเนินการคิดรูปแบบและวิธีการทำงานต่อไป

๑๐. เรื่องอื่นๆ

๑.     เรื่องการนิมนต์พระมาร่วมงาน การควบคุมและแนวทางปฏิบัติ  ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี เลขาธิการ สทส.ได้ชี้แจงว่าในแต่ละปีจะมีคณะพระสังฆาธิการจากประเทศไทยสนใจที่จะเดินทางมาร่วมการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯ
แต่อดีตประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ
เคยให้นโยบายไว้คือให้วัดสมาชิกสมัชชาฯที่ติดต่อกับพระสงฆ์เหล่านั้นมเป็นผู้รับรองขอพระมาในนามวัดของตนโดยไม่ต้องอาศัยชื่องานหรือวัดเจ้าภาพที่จัดประชุม
แต่ถ้าพระสงฆ์เหล่านั้นต้องการมาร่วมงานจริง ๆ
ก็ขอให้ส่งรายชื่อให้ทางวัดไทยฯแอล.เอ.ได้พิจารณาก่อน
อย่างน้อยท่านเจ้าอาวาสต้องรับรู้ว่ามีพระจำนวนเท่าไรจะมาร่วมงานนี้
จะได้อำนวยความสะดวกในการจัดที่พักและอาหารตามสมควร นอกจากนั้นยังมีปัญหาเรื่องประกันสุขภาพ
ถ้าพระภิกษุที่เดินทางมาเกิดอาพาธขึ้นในระหว่างที่มาพักอาศัยวัดเจ้าภาพต้องพลอยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายไปด้วย
จึงต้องวางมาตรฐานการรับนิมนต์พระมาให้รัดกุมด้วย

๒.   เรื่องมอบประกาศเกียรติคุณแก่พระธรรมทูตต้นแบบ
ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการอำนวยการนำไปหารือกันก่อนถึงกฎเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

๓.    เรื่องงานเข้าปริวาสกรรมของพระธรรมทูต ณ วัดพระมหาชนก
เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาเป็นการจัดอบรมเสริมความรู้พระธรรมทูต
ด้านปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน(ปริวาสกรรม) เป็นรุ่นที่ ๒ ซึ่งกำหนดจัดงานวันที่ ๙-๒๐
พฤษภาคม ๒๕๕๕ รับจำนวน ๕๐ รูป ส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม

๔.    เรื่องกำหนดประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ
เพื่อกำหนดหัวข้อการประชุมสมัยสามัญประจำปี และพิจารณาเอกสารการเสนอวัดเข้าเป็นสมาชิกสมัชชาสงฆ์ไทยฯ
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ณ วัดพระมหาชนก

๕.   กำหนดส่งแบบฟอร์มขอเงินงบประมาณสนับสนุนการเผยแผ่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ไปยังประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

๖.    ให้วัดต่างๆที่ต้องการเสนอเอกสารเข้าเป็นสมาชิกวัดสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทยฯ
ส่งเอกสารไปยังสำนักงานเลขาธิการ ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๗.   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แจกใบประกาศเกียรติคุณในการแสดงตนเป็นพุทธมามกะในวันวิสาขบูชารำลึก
จัดในนามสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
โดยใช้ใบประกาศของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ

๘.    พระครูวิเทศพรหมคุณ เจ้าอาวาสวัดพรหมคุณาราม
แจ้งว่าจะจัดงานการพัทธสีมาฝังลูกนิมิตที่วัดพรหมคุณา วันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๕ จึงขอนิมนต์พระธรรมทูตเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน
อีกเรื่องหนึ่งคือคดีฆาตกรรมที่วัดพรมหคุณาราม เมื่อ ๒๐
ปีที่แล้วเด็กที่ถูกจับกุมได้รับการปล่อยตัว คือพ้นโทษแล้ว
ซึ่งมีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ทางตำรวจต้องการอยากรื้อฟื้นคดี แต่ท่านเห็นว่าน่าจะให้มันจบกันไปจึงไม่ขอเข้าไปยุ่งด้วย
ถ้าต้องการทราบรายละเอียดในทางลึกขอให้ติดต่อข้อมูลได้ที่สถานกงสุลใหญ่นครลอสแองเจลิส

 

รายนามผู้เข้าประชุม

คณะกรรมการอำนวยการ

๑.     พระสุนทรพุทธิวิเทศ  วัดพุทธาวาส
รัฐเท็กซัส           ประธานกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ

๒.   พระราชธรรมวิเทศ    วัดไทยลอสแองเจลิส                รองประธานฯ รูปที่

๓.    พระมหาถนัด อตฺถจารี วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี         เลขาธิการ

๔.    พระครูศรีวิเทศธรรมคุณ วัดสุทธาวาส                                    รองเลขาธิการ รูปที่ ๑

๕.   พระครูโสภณศาสนวิเทศ วัดพุทธมงคลนิมิต              รองเลขาธิการ
รูปที่ ๒

๖.    พระวิเทศวิสุทธิคุณ วัดปากน้ำอเมริกา                        รองเลขาธิการ
รูปที่ ๓

๗.   พระครูวรสิทธิวิเทศ วัดพุทธประทีป ซานฟรานฯ      สาราณียกร
รูปที่ ๒

๘.    พระครูปิยธรรมวิเทศ
วัดพระมหาชนก กรรมการ

๙.     พระมหาสุขุม สุขุโม วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ศาสนิกสัมพันธ์ รูปที่ ๑

๑๐. พระครูวิเทศปัญญาภรณ์ วัดพระธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย  สาราณียกร รูปที่ ๑

ไม่ได้ร่วมประชุม

๑.     พระวิเทศธรรมกวี วัดพุทธานุสรณ์                 รองประธานฯ รูปที่ ๒ (ลาประชุม)

๒.   พระสิริธรรมวิเทศ วัดพุทธรังษี ไมอามี           รองประธานฯ
รูปที่ ๓

๓.    พระวิเทศธรรมมงคล วัดมงคลเทพมุนี            กรรมการ

๔.    พระครูโพธิธรรมวิเทศ วัดพุทธเดนเวอร์         หัวหน้าสำนักงานกลาง

๕.   พระครูสิทธิธรรมวิเทศ วัดอตัมมยตาราม        ศาสนิกสัมพันธ์
รูปที่ ๒

๖.    พระครูวิมลศาสนวิเทศ วัดพุทธโสธร                         กรรมการ

 

บันทึกการประชุมเพิ่มเติมเฉพาะหัวหน้าแผนก หลังประชุมทั่วไป

๑.     ประเด็นการถ่ายทอดสด คุณเจมส์ ลาวได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบว่าน่าจะได้ออก TGN, NAT TV. แต่ค่าใช้จ่ายแพงมาก ที่จริงอยากให้ถ่ายทอดสดเฉพาะในอเมริกา-แคนาดา
แต่ขอให้ทางสมัชชาฯ ไปคุณกับเจ้าของก่อน คือ คุณนพคุณ
ในโอกาสนี้พระครูใบฎีกาฐิติกร วัดพุทธิชิโนฮิลส์ รับอาสาจะไปคุยกับทางเจ้าของ
เพื่อความชัดเจนในเรื่องราคา

๒.   คุณเจมส์ ได้แนะนำอีกว่า ควรทำรายการพิเศษไปออกเป็นสกู๊ฟข่าว จะช่องไหนก็ได้ที่เมืองไทยน่าจะเป็นผลดี
และประหยัดค่าใช้จ่าย ที่ประชุมเห็นชอบตามนี้

 

 

 

พระสุนทรพุทธิวิเทศ

ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

ผู้รับรองรายงานการประชุม

 

 

 

พระครูศรีวิเทศธรรมคุณ

รองเลขาธิการ รูปที่ ๑

ผู้จดรายงานการประชุม

 

 

 

 

 

พระมหาถนัด อตฺถจารี

เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.