รายงานการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๓

 คำกล่าวรายงาน

พิธีเปิดการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๓

ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๓

******

กราบเรียน             พระเดชพระคุณพระราชธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลองแองเจลิส รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รูปที่ ๒ พระสุนทรพุทธิวิเทศ รองประธานฯ รูปที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ  ที่เคารพอย่างสูง

พระเถรานุเถระ เพื่อนพระธรรมทูตที่ปฏบัติหน้าที่วัดในเครือและวัดสมาชิกสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ทุกรูป  ท่านกงสุลใหญ่แห่งมหานครนิวยอร์ก พิริยะ เข็มพล  และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

ในนามของคณะกรรมการอำนวยการ และสมาชิกสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ขอขอบพระคุณที่พระเดชพระคุณพระราชธรรมวิเทศ ได้มาเป็นประธาน ในพิธีเปิดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยวิสามัญครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๓  ณ วัดวชิรธรรมปทีป แห่งนี้

เกล้าฯ ขอโอกาสถวายรายงานการจัดการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยวิสามัญ ครั้งนี้ พอสังเขป ดังต่อไปนี้

เนื่องด้วยคณะกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้ปรารภถึงอาการอาพาธของพระเดชพระคุณพระเทพกิตติโสภณ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ และมีความเห็นชอบร่วมกันในการทำบุญครบรอบวันเกิดในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  เพื่อให้พระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจในวัดสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทยฯได้เดินทางมากราบเยี่ยมอาการอาพาธของพระเดชพระคุณฯ และเพื่อระดมทุนทอดผ้าป่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลที่ทางคณะกรรมการวัดวชิรธรรมปทีปได้จัดตั้งไว้แล้ว

อนึ่ง คณะกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยฯได้มีมติร่วมกันที่จะจัดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯ  สมัยวิสามัญ เพื่อให้การบริหารงานของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ เป็นไปด้วยความก้าวหน้า และรวดเร็ว โดยเฉพาะในการแบ่งภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นโครงสร้างของสมัชชาสงฆ์ไทยฯในรูปแบบใหม่ จึงจำเป็นต้องมีการประชุมปรึกษาหาหรือ ติดตามงาน และมอบหมายงานจองแต่ละฝ่ายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และในการบริหารงาน การปกครองดูแลพระธรรมทูต และวัดต่าง ๆ ในสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทยฯ  ซึ่งมีเรื่องสำคัญ และจำเป็นที่จะแจ้งให้วัดสมาชิกสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ได้ทราบในการประชุมครั้งนี้หลายเรื่องด้วยกัน

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๙ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองงานคณะสงฆ์ของมหาเถรสมาคมแห่งประเทศไทย มุ่งมั่นเผยแผ่พระพุทธศาสนาในฐานะพระธรรมทูตในสหรัฐอเมริกา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ประสานงานระหว่างพระธรรมทูต ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในแต่ละรัฐ และเพื่อช่วยเหลือกิจการในวัดไทยในภาคพื้นทั่วสหรัฐอเมริกา  และยังได้สร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างพระธรรมทูตในต่างประเทศทั่วโลก

ด้วยเหตุที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ปกครองด้วยระบบมลรัฐ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตได้ เพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตที่กระจายอยู่ทั่วไป ในสหรัฐอเมริกามีความเป็นเอกภาพ จึงได้จัดตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว

ปัจจุบันมีวัดสมาชิกที่สังกัดของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ จำนวน ๙๕ วัด โดยแบ่งวัดออกเป็น ๓ ประเภท คือ

๑.               วัดที่มีหลักฐานการจัดตั้ง ตามกฎหมายของรัฐ และถูกต้องตามระเบียบของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ จัดให้อยู่ในเครือของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ มีจำนวน  ๖๑  วัด

๒.             วัดที่จัดตั้ง ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ยังขาดเอกสารหลักฐาน ตามระเบียบของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ที่กำหนดไว้ จัดให้อยู่ในความดูแลของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ มีจำนวน ๒๖ วัด

๓.              วัดที่เป็นของชาวพุทธประเทศอื่น ๆ แต่มีพระสงฆ์ไทยไปอยู่ช่วยปฏิบัติศาสนกิจ จัดเป็นประเภทวัดที่อยู่ใน ความอนุเคราะห์ มีจำนวน  ๖  วัด

และวัดทั้งหมดนี้มีกระจายอยู่ทั่วใน ๓๒ มลรัฐ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีพระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจอยู่จำนวน ๔๓๒ รูป 

             ดังนั้น จึงได้นิมนต์เจ้าอาวาส/หัวหน้าสงฆ์ หรือพระธรรมทูตผู้แทนวัดในสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทยฯ มาประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯ สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ ๑๙ ในวันเสาร์ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอแลนด์ มหานครนิวยอร์ก และร่วมทำบุญอายุถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อประธานฯ

        บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว เกล้าฯ ขออาราธนา พระเดชพระคุณ พระราชธรรมวิเทศ ได้กล่าวเปิดการประชุม และให้โอวาทแก่คณะพระธรรมทูตที่ได้มาร่วมประชุมในครั้งนี้ ต่อไป

กราบเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง

 

(ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี)

เลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

Leave a comment

Your email address will not be published.