สรุปการประชุมร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ มจร.และผู้แทนสมัชชาสงฆ์ไทยฯ

สรุปการประชุม 

เรื่อง การประชุมสัมมนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ณ แดนพุทธภูมิ

ณ ห้อง  ๑๐๙  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์

วันที่ ๑๙  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

********

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.     พระมหาสุเทพ  สุปณฺฑิโต  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

๒.    พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม  ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล มจร., ผู้ประสานงานวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย

๓.    พระปลัดอำพล สุธีโร  ผู้ประสานงานของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

๔.    พระมหาสำรวย  ขิปฺปาภิญฺโญ  หัวหน้าฝ่ายพิธีการและสารนิเทศ  มจร.

๕.    พระมหาศักดิ์ชาย  โกวิโท  หัวหน้าฝ่ายประสานงานระหว่างประเทศ  มจร.

๖.     พระมหาสุภกันต์  สุขุมาโล  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองวิเทศสัมพันธ์ มจร.

๗.    พระมหาประยุทธ์  ภูริปญฺโญ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มจร.

๘.    พระมหาสมยศ  อุทโย  เจ้าหน้าที่ธุรการ  มจร.

๙.     ดร.เสาวคนธ์  จันทร์ผ่องศรี  ผู้ประสานงานของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

๑๐. คุณอาระบิน  ติวารี   ผู้จัดการ บริษัท มงคลทูมูลทัวร์

๑๑. คุณสาธวีรัตน์  แก้วภัทรนันท์  บริษัท มงคลทูมูลทัวร์

เริ่มเปิดประชุม เวลา ๑๕.๑๕ น.

พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานที่ประชุม ได้เปิดประชุมได้ปรึกษาหารือเรื่องการจัดเตรียมงานประชุมสัมมนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ณ แดนพุทธภูมิ ดังมีสรุปประเด็น ดังนี้

๑.     เรื่องการประชุมสัมมนาครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ปฏิบัติงานทั่วโลกเดินทางกลับสู่แดนพุทธภูมิ เพื่อมาระดมความคิดในการจัดทำแผนพัฒนางานพระธรรมทูตสายต่างประเทศ อย่างเป็นเอกภาพ มีระบบ เพื่อความยั่งยืน

๒.    เรื่องจะได้ประกาศประชาสมพันธ์เชิญชวน ท่านผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยจะร่วมเดินทางไปประชุมสัมมนาครั้งนี้ด้วย

๓.    สถานที่เปิดการประชุมสัมมนา ณ วัดไทยพุทธคยาและธรรมยาตราไปยังวัดต่างๆ คือ วัดไทยสิริราชคฤห์ วัดไทยนาลันทา วัดไทยไวสาลี  ประกอบพิธีปิด ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราช หลังจากนั้นเดินทางไปยังวัดไทยลุมพินีวัน  ไปยังเมืองสาวัตถี และลงปาฏิโมกข์ร่วมกัน ณ ธัมเมกขสถูป

๔.    หัวข้อการประชุมดังกำหนดในเอกสาร

๕.    วิทยากรสัมมาทางวิชาการ มจร. เป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานและออกหนังสือเชิญ

๖.     หนังสือให้เตรียมบทความทางวิชาการมาเพื่อตรวจแก้ไขก่อนพิมพ์เป็นรูปเล่มและที่มาของงบประมาณ ให้ทางมจร. รับผิดชอบ

๗.    การจัดนิทรรศการ  อยากให้เน้นในเรื่องของผลงานพระธรรมทูตและพระมหาพิรุฬห์ วัดไทยพุทธคยาจะได้เตรียมสถานที่ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้และอาจมีการแสดงของนักเรียนนักศึกษาชาวอินเดีย

๘.    ควรมีการนำเสนอผลงานการประชุม จัดพิมพ์เผยแผ่ต่อไป

๙.     เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาติดตามบทความแล้วส่งมาให้ที่ มจร. โดยตรงเพื่อแก้ไขให้ทันเวลาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ หนังสือเชิญประชุมในประเทศให้ทาง มจร. ดำเนินการ

๑๐. พระมหาพิรุฬห์  กำลังเตรียมรอฟังคำสั่งอยู่ว่าจะให้ท่านช่วยทำอะไรได้บ้างเช่นในวันเปิดงานอาจจะให้เด็กๆมาแสดงวัฒนธรรมหรือสวดมนต์ สรุปแล้วงานนี้ต้องให้เจ้าภาพออกแบบเองจะดีกว่า

๑๑. พระธรรมทูตสายต่างประเทศต้องเอาบูทในการแสดงครั้งนี้ด้วยเพื่อจะได้ทราบประวัติความเป็นมาต่าง ๆ ของแต่ละวัด และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

๑๒.     ให้มจร. เป็นผู้ออกหนังสือเชิญพระเถระในมหาเถรสมาคมไปร่วมเป็นประธานในงานด้วย

๑๓.      ควรมีการลงทะเบียนในราคาที่เท่ากันทั้งหมดโดยโอนเข้าบัญชีและให้นำค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเป็นทุนสำรองในการดำเนินงาน

๑๔.       ค่าบริการนำทัวร์และสัมมนามี 3 ราคา ตามแบบสูง ปานกลาง และต่ำสุดแบบพักวัดบ้างโรมแรมบ้างตามอัตภาพ

๑๕.      สำหรับคนท้องถิ่นและนักศึกษาไทยในอินเดียต้องให้มีการลงทะเบียนหน้างานด้วย

๑๖. กำหนดส่งบทความทางวิชาการไม่เกินวันที่ 15 มกราคม 2554 วันสุดท้ายปิดเล่มทันทีและควรมีเกียรติบัตรให้แด่ผู้ที่ส่งบทความทางวิชาการด้วย

๑๗.      ให้ดร.เสาวคนธ์  จันทร์ผ่องศรี ประสานงานเรื่องบทความและหาประวัติของคณาจารย์เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อนำมาคัดเลือกว่าจะเชิญใครมาร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้

๑๘.      เรื่องคุณบิล คุณเล็ก สรุปดังนี้ พระสงฆ์และแม่ชีไม่เสียค่าวีซ่าไปประเทศอินเดียแต่ฆราวาสทั่วไปต้องเสียค่าวีซ่า ถ้าได้ ๖๐ รูป/คนขึ้นไปจะมีการทำหนังสือไปยังผู้ว่าการรถไฟเพื่อเหมาล็อคตู้จากกัลกัตตาไปยังคยาใช้เวลาในการเดินทางเพียง ๖ ชั่วโมงเพราะเป็นรถไฟสายด่วน(4ทุ่มถึงคยา)  ทัชมาฮาลต้องไปเที่ยวเดลีโดยไปขึ้นรถที่ลัคเนาว์ ที่เดลีมีที่เที่ยวสวยงามหลายแห่งเช่น ประตูชัย  บ้านอินทิราคานธี แต่ว่ารถไฟมีแค่สองขบวนช้ามาก เราจะใช้สายการบินแอร์เอเชีย

๑๙. รายได้จาก 10 ท่าน ถวาย 1 ท่าน ให้เก็บไว้เป็นกองกลางในการดำเนินงานของทีมงานซึ่งยังไม่มีงบประมาณเลย

๒๐.      ให้ทางดร.เสาวคนธ์และพระปลัดอำพล ร่วมมือกับฝ่ายจัดทัวร์ทำตารางการเดินทางให้ชัดเจนโดยเร็ว

๒๑.     การลงทะเบียนที่หน้างานควรเตรียมเอกสาร อาหารว่างและนำรายได้บำรุงวัดไป

๒๒.    ควรเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปด้วยเช่น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กงสุลกัลกัตตา ให้พระเดชพระคุณหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเชิญ

๒๓.    ควรมีการปรึกษาหารือเรื่องรางวัลพระธรรมทูตด้วยเพื่อเป็นการเชิดหน้าชูตาโดยอาจขอประทานรางวัลจากหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จและหาวิธีคัดเลือก โดยข้อนี้ทางมจร. ขอนำไปเรียนปรึกษากับทางผู้บริหารอีกครั้งหนึ่งก่อน

๒๔.    คณะทำงานในท้องถิ่นให้พระปลัดอำพลไปคัดเลือกพระนักศึกษามาช่วยการดำเนินงานโดยออกหนังสือเชิญไป และจะได้นำไปประชาสัมพันธ์

๒๕.    พระเทพโพธิวิเทศ  พูดเรื่องความเป็นมาของวันมาฆะบูชาว่าเมื่อก่อนไม่มีเพิ่งมาจัดภายหลังและห้ามไม่ให้ใช้คำว่า “มาฆะบูชาโลก” ให้ใช้ศัพท์อื่นแทน

๒๖.     ผู้เข้าร่วมประชุมมีมติให้ผู้ดำเนินการไปจัดเตรียมข้อมูลและนำมาสานเสวนาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ นี้

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(พระมหาสุเทพ  สุปณฺฑิโต)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ

ประธานที่ประชุม

(พระมหาศักดิ์ชาย  โกวิโท)                                      (พระปลัดอำพล  สุธีโร)

     ผู้บันทึกการประชุม                                                              ผู้ตรวจสรุปการประชุม

Leave a comment

Your email address will not be published.