สรุปข่าวการปฏิบัติศาสนกิจของพระครูสิริอรรถวิเทศ เลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ไทยฯ

สรุปข่าวการปฏิบัติศาสนกิจของพระครูสิริอรรถวิเทศ เลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ไทยฯ ประธานอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี

ระหว่างวันที่ ๕-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗

การประชุมสัมมนาพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศรวมกันทุกทวีปเพื่อแสดงออกซึ่งความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในต่างแดนของคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายและร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  ได้กำหนดขึ้น ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา และ รว่มกับคณะสงฆ์วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (ขึ้น ๗ คํ่า เดือน ๔)

เวลา ๑๕.๐๐-๒๔.๐๐ น. คณะพระธรรมทูตที่เดินทางมาจากต่างประเทศลงทะเบียน และเข้าที่พักในอาคาร ๙๒ ปี หลวงพ่อปัญญานันทะ ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อง จ.พระนครศรีอยุธยา

วันเสาร์ ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (ขึ้น ๘ คํ่า เดือน ๔)

เวลา ๐๗.๐๐ น. คณะพระธรรมทูตทั้งหมดฉันภัตตาหารเช้าร่วมกัน ณ อาคารหอฉัน ๗๒ ปี พระสุเมธาธิบดี จากนั้นเวลา ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสารสัมมนา ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มีพระสงฆ์ทั้งไทยและต่างชาติมากกว่า ๕๐๐ รูป/คน และฆราวาสที่มาจากประเทศต่างๆ ซึ่งเท่าที่สังเกตมาจากประเทศเพื่อนบ้านเช่น ลาว เขมร เวียตนาม ศรีลังกา พม่า และอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้นมองดูบรรยากาคึกคักเหมือนงานประชุมนานาชาติทั่วไป

เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ

พระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากนํ้า ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณหน้าหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมที่บันทึกภาพหมู่เป็นที่ระลึกไว้แล้วได้กราบนิมนต์เจ้าประคุณสมเด็จฯร่วมถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกด้วย เสร็จแล้ว พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร. กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการจัดงาน และพระพรหมสิทธิ เจ้าคณะภาค ๑๐ ที่ปรึกษาอธิการบดี มจร. รองประธาน คณะกรรมการจัดงาน มีนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองประธาน คณะกรรมการจัดงาน

พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร มจร. พระธรรมทูตสายต่างประเทศ และแขกผู้มีเกียติ ถวายการต้อนรับและเข้าสู่ห้องประชุม

ประธานในพิธีจุดธูปเทียนและนำบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น พระพรหมบัณฑิต ถวายเครื่องสักการะ  นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายเครื่องสักการะ ผู้แทนพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศ ถวายเครื่องสักการะ ผู้แทนพระสงฆ์ฝ่ายมหายาน ถวายเครื่องสักการะ ตามลำดับ

ลำดับนั้น นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ รองประธานคณะกรรมการ อ่านคำถวายรายงาน

จบแล้ว เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานในพิธีกล่าวเปิด  การประชุมและประทานโอวาท ประธานคณะกรรมการและรองประธานคณะกรรมการจัดงาน

ถวายเครื่องไทยธรรม ประธานในพิธีเดินทางกลับ

เวลา ๑๐.๐๐ น. กล่าวถวายการปวารณาและสุนทรพจน์ โดย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เวลา ๑๐.๑๐ น.กล่าวสุนทรพจน์ โดย พระพรหมสิทธิ เจ้าคณะภาค ๑๐

ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่แทน พระพรหมสุธี ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศ  

เวลา ๑๐.๓๐ น. ปาฐกถาบูชาคุณ วิเทสานุสสรณียกถา สมเด็จพระพุฒาจารย์

(เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ

พระสังฆราช เรื่อง “สมเด็จพระพุฒาจารย์ : งานพระพุทธศาสนาโลก” โดย พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการมหาเถรสมาคม จบแล้วได้เวลาพักฉันภัตตาหารเพล และญาติโยมที่เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนารับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เวลา ๑๓.๐๐ น. กล่าวสุนทรพจน์พิเศษ โดย ผู้แทนสงฆ์จากต่างประเทศ ซึ่งมีผู้นำศาสนาเป็นผู้แทนกล่าวสังเวคกถาในนามประเทศเวียตนาม ประเทศเกาหลี ประเทศจีน ประเทศพม่า และประเทศญี่ปุ่น โดยมีพระโสภณวชิราภรณ์(ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินรายการ จบแล้วเป็นรายการ เสวนางานพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ได้นิมนต์พระมหาเถระ ประธาน และหัวหน้าองค์กรพระธรรมทูตในต่างประเทศ ได้ขึ้นอภิปรายกลุ่มแสดงนานาทัศนะประสบการณ์พระธรรมทูตต่างประเทศผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีรายนามต่อไปนี้

พระราชพุทธิวิเทศ วัดพุทธาวาส ฮิวส์ตัน รัฐเท็กซัส ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

พระเทพกิตติโมลี วัดศรีนครินทรวราราม สวิสเซอร์แลนด์ รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป

พระเทพโพธิวิเทศ วัดไทยพุทธคยา อินเดีย หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล

พระปัญญาพุทธิวิเทศ วัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร อังกฤษ เลขาธิการ องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร

พระปัญญาธรรมวิเทศ วัดอนันตยาเมตตาราม สิงคโปร์ เลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์

พระครูวิเทศสุธรรมญาณ วัดพระธรรมกาย ออสเตรเลีย ผู้แทนพระธรรมทูตสายออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์และหมู่เกาะโซโลมอน โดยมี พระครูสิริอรรถวิเทศ วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. เลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ไทยฯ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา และสรุปประเด็นสัมมนาวิชาการ จากนั้นเดินทางจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยาไปสัมมนาภาคปฏิบัติการ ณ วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร

เวลา ๑๙.๐๐ น. สัมมนาภาคปฏิบัติการ ณ วัดสระเกศ ร่วมงานพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระพุฒาจารย์ คณะสงฆ์จากต่างประเทศ ประกอบพิธีสวดมนต์ตามธรรมเนียม

ของแต่ละประเทศและนิกายต่างๆ เสร็จแล้วเดินทางกลับที่พัก (RAMADA HOTEL) ถนนเจริญกรุง

Leave a comment

Your email address will not be published.