สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ไตรวรรษแห่งการส่งเสริมความเป็นไทยในต่างแดน ณ วัดไทยลอสแองเจลิส

การสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “ไตรวรรษแห่งการส่งเสริมสร้างสรรค์ความเป็นไทยในต่างแดน”
โดย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
ในโอกาสงานฉลองสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมงคลวิเทศ
ประธานอำนวยการและเจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส
วันที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2558

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558
• สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ไตรวรรษแห่งการส่งเสริมสร้างสรรค์ความเป็นไทยในต่างแดน”
เวลา 08.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสารการประชุม
เวลา 08.50 น. – ผู้เข้าร่วมสัมมนาพร้อมกัน ณ ห้องประชุม
– พระมหาดุสิต ญาณภูสิโต เป็นพิธีกรดำเนินการสัมมนา
เวลา 09.00 น. – ประธานในพิธีกล่าวเปิดประชุม
– กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส แสดงสุนทรพจน์ นำเสนอข้อคิดเห็นในการสัมมนา
– ปาฐกถานำเรื่อง “ไตรวรรษแห่งการส่งเสริมสร้างสรรค์ความเป็นไทยในต่างแดน” โดย คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
เวลา 10.30 น. พักการสัมมนาและถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ธรรมทูต แล้วรับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา 13.00 น. เริ่มการสัมมนาภาคบ่าย
– แบ่งกลุ่มสัมมนาเป็น 3 กลุ่ม คือ
o กลุ่มเนื้อหาการส่งเสริมสร้างสรรค์ความเป็นไทยในต่างแดนควรเป็นอย่างไร
o กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสร้างสรรค์ ควรเป็นอย่างไร
o ผลสำเร็จที่ได้รับจากโครงการในอดีตและไตรวรรษหน้า

เวลา 14.00 น. แบ่งกลุ่มสัมมนาเชิงวิชาการตามความสนใจ
เวลา 16.00 น. หัวหน้ากลุ่มนำเสนอสรุปและการสัมมนา
เวลา 17.00 น. พิธีปิดการสัมมนา

IMG_7920 (Custom)IMG_7935 (Custom)IMG_7942 (Custom)IMG_7957 (Custom)IMG_7986 (Custom)IMG_7988 (Custom)IMG_7989 (Custom)IMG_7993 (Custom)IMG_7994 (Custom)IMG_7995 (Custom)IMG_7996 (Custom)IMG_7997 (Custom)IMG_8002 (Custom)IMG_8005 (Custom)IMG_8007 (Custom)IMG_8008 (Custom)IMG_8018 (Custom)IMG_8020 (Custom)IMG_8023 (Custom)IMG_8031 (Custom)IMG_8035 (Custom)IMG_8036 (Custom)IMG_8037 (Custom)IMG_8038 (Custom)IMG_8046 (Custom)IMG_8047 (Custom)IMG_8048 (Custom)IMG_8049 (Custom)IMG_8051 (Custom)IMG_8052 (Custom)IMG_8053 (Custom)IMG_8054 (Custom)IMG_8055 (Custom)IMG_8056 (Custom)IMG_8057 (Custom)IMG_8060 (Custom)IMG_8063 (Custom)IMG_8149 (Custom)

Leave a comment

Your email address will not be published.