เข้ากราบสมเด็จพระพุฒาจารย์ รายงานความคืบหน้าการประชุมสัมมนาที่อินเดีย

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศทั่วโลก โดยเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี พระปลัดอำพล สุธีโร พระมหาปิยะ อุตฺตมปญฺโญ และผู้แทนทีมงานจัดการประชุมสัมมนาได้เข้ากราบถวายรายงานความคืบหน้าถึงการจัดประชุมสัมมนาที่ประเทศอินเดีย-เนปาล ระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ถึง ๕ มีนาคม ๒๕๕๔
ได้ถวายเอกสารต่อ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดสระเกศ โดยได้รับความเมตตาให้คำแนะนำและปวารณาให้ความช่วยเหลือในโครงการฯ นี้เป็นอย่างดี

Leave a comment

Your email address will not be published.