เปิดแล้ววัดไทยแห่งใหม่ในเมืองพิทส์เบิร์ก เพ็นซิลวาเนีย

โครงการก่อตั้งวัดป่าธรรมรัตน์ เมืองพิทส์เบอร์ก
มลรัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
WAT PADHAMMARATANA
(The Buddhist Meditation Center of Pittsburgh)
5411 Glenwood Ave. Pittsburgh PA 15207

๑. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากเมืองพิทส์เบอร์ก(Pittsburgh) เป็นเมืองสำคัญเก่าแก่ทางด้านทิศตะวันตกของรัฐเพนซิลวาเนีย ภูมิประเทศประกอบด้วยป่าไม้ ภูเขา และแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน เป็นเมืองอุตสาหกรรมเหล็กที่ยิ่งใหญ่ในอดีต เป็นเมืองที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของสหรัฐอเมริกา
งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทแบบไทยได้แผ่ขยายเข้ามาสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลานานกว่า ๔๐ ปีแล้ว การสร้างวัดไทย และศูนย์ปฏิบัติสมาธิได้เกิดขึ้นในมลรัฐต่าง ๆ อย่างมากมากและแผ่ขยายอย่างรวดเร็ว ประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยชนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา ภาษาและวัฒนธรรมที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศนี้ เช่นเดียวกับชุมชนชาวไทย-ชุมชนลาว และชาวพุทธชาติ อื่นๆ ได้เข้าอยู่อาศัยประกอบอาชีพในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งเป็นนักธุรกิจ นักศึกษา และผู้ที่เข้ามาประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ เป็นจำนวนมากล้วนแล้วแต่ต้องการที่พึ่งทางใจ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมใจนั่น คือ วัดพระพุทธศาสนา หรือ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าไปประกอบศาสนกิจ ศึกษาและปฏิบัติธรรมได้ อีกประการหนึ่งเพื่อต้องการสร้างสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ถวายเป็น “อาจาริยบูชา แด่ หลวงตาชี” ด้วย
ดังนั้น พุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธาอย่างแรงกล้ากลุ่มหนึ่งได้เข้ากราบขอความเมตตารับคำแนะนำในการก่อตั้งวัด หรือสำนักปฏิบัติธรรม จากพระเดชพระคุณ พระวิเทศธรรมรังษี(หลวงตาชี) ประธานสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.ซึ่งท่านได้มีเมตตาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และเห็นด้วยในการก่อตั้งวัด จึงได้อนุญาตให้พระธรรมทูตวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ๒ รูป คือ พระมหา ดร.ถนัด อตฺถจารี เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และพระสุริยา เตชวโร พระวิปัสสนาจารย์ประจำวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ให้ช่วยดำเนินการก่อตั้งวัด หรือสำนักปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา
๒.๒ เพื่อเป็นศูนย์ปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจำเมืองพิทส์เบอร์ก
๒.๓ เพื่อศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
๒.๔ เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมเสริมความรู้พระธรรมทูตสายต่างประเทศ
๒.๕ เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ

๓. งบประมาณในการก่อตั้งวัด จำนวนเงิน $ 500,000.00(ห้าแสนเหรียญสหรัฐฯ)
๓. ๑ จากการบริจาคของผู้มีศรัทธาทั่วไป
๓.๒ จากการกู้ยืมของสมาชิก และจากธนาคาร

๔. ระยะการดำเนินงาน
-เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔- เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘(โครงการ ๕ ปี)

๕. ขั้นตอนการดำเนินงาน
๕.๑ ประชุมปรึกษาหาหรือกับญาติโยมชาวเมืองพิทส์เบอร์กที่ให้การสนับสนุน
๕.๒ กราบเรียนปรึกษาขอคำแนะนำจากพระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมรังษี๕.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการตัวแทนดำเนินงานก่อสร้างวัดไทยในเมืองพิทส์เบอร์ก เพื่อระดมทุนทรัพย์ทุกรูปแบบ
๕.๔ ติดต่อประสานงานรวบรวมรายชื่อผู้ให้การสนับสนุน รวมทั้งชมรม สมาคม ไทย และผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ ในเมืองพิทส์เบอร์ก และต่างรัฐ
๕.๕ ติดต่อประสานงานในการเช่าบ้านเป็นที่พักสงฆ์
๕.๖ จัดหาพระธรรมทูตมาปฏิบัติศาสนกิจประจำเพื่อดำเนินการก่อสร้างวัดถาวร
๕.๗ พระสงฆ์เข้าอยู่ดำเนินกิจกรรม ประชาสัมพันธ์การสร้างวัดไทยทุกรูปแบบ
๕.๘ แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือตัวแทนดำเนินการจัดหาที่ดิน/จัดซื้อเพื่อสร้างวัด ถาวรต่อไป/ขออนุมัติการจัดซื้อที่ดิน
๕.๙ จ้างทนายความในการดำเนินงานด้านเอกสารขอจดทะเบียนองค์กรทาง ศาสนา(Non-Profit Religious Organization) (เอกสารก่อตั้งวัด) และประชุมคณะกรรมการร่างระเบียบข้อบังคับ (Bylaws) การดำเนินกิจกรรทางพระพุทธศาสนา
๕.๑๐ แจ้งสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ให้ทราบเพื่อเข้าเป็นสมาชิกถาวร

๖. สถานที่ก่อสร้าง(ดำเนินการเป็น ๒ ระยะ)
๖.๑ ระยะแรก ได้รับการถวายบ้านเช่า ณ บ้านเลขที่ 5411 Glenwood Ave. Pittsburgh PA 15207 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นที่พักสงฆ์เพื่อปฏิบัติศาสนกิจ รวบรวมผู้มีศรัทธาสนับสนุน และรวบรวมปัจจัยเพื่อซื้อที่ถาวรต่อไป
๖.๒ จัดซื้อที่ดินที่มีลักษณะเป็นป่าไม้ร่มรื่นเหมาะแก่การเป็นสำนักปฏิบัติธรรม เนื้อที่ประมาณอย่างน้อย ๑๐-๒๕ เอเคอร์ ในปริมณฑลเมืองพิทส์เบอร์ก ระยะห่างจากตัวเมืองไม่เกิน ๒๐-๓๐ ไมล์การคมนาคมสะดวก

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพุทธศาสนิกชนทั่วไป
๗.๒ เป็นศูนย์รวมจิตใจของไทย และชาวพุทธศาสนิกชนทุกเชื้อชาติ – ภาษา
๗.๓ เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างแดน
๗.๔ เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้-เสริมความรู้แก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ

๘. สถานที่ติดต่อร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างวัดป่าธรรมรัตน์
๑. พระมหาถนัด อตฺถจารี วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.
13440 Layhill Road, Silver Spring, MD 20906 Tel.(301) 871-8660-1
(Cell) 301-787-6108, E-mail: t_inthisan@hotmail.com, www.t-dhamma.org
๒. คุณวิลาวรรณ อนันต์ วอง ร้านอาหาร Thai Gourmet, Pittsburgh
Tel.412-9014423, 412-8864802, 412-736-7693
๓. คุณนีน่า Gold Tel. 724-894-2924,724-9683413, 724-355-3075
๔. คุณตุ๊ก ร้านอาหาร Smiling Banana Leaf , Pittsburgh Tel. 412-576-2018

คณะกรรมการดำเนินการก่อตั้งวัดป่าธรรมรัตน์ เมืองพิทส์เบอร์ก

คณะที่ปรึกษา

พระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี) ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ประธานสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.
มลรัฐแมรีแลนด์
พระสุนทรพุทธิวิเทศ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ รูปที่ ๑
ปฎิบัติหน้าที่ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ
เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส นครฮิวส์ตัน มลรัฐเท็กซัส
พระครูปริยัติธรรมาภิราม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร

ประธานดำเนินการ

พระมหาถนัด อตฺถจารี, Ph.D.
เลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. มลรัฐแมรี่แลนด์
พระครูสังฆรักษ์อำพล สุธีโร รองประธาน
พระมหาปิยะ อุตฺตมปญฺโญ กรรมการ/เลขานุการ
พระสุริยา เตชวโร กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายฆราวาส
เจ้าของบ้าน: ที่อยู่วัด 5411 Glenwood Ave. Pittsburgh PA 15207
1. คุณสฤษธิ์ ตะสิทธิ์ 412-983-1618
2. คุณอุไร ตะสิทธิ์ 412-983-0134
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
1. คุณนีน่า โกลด์ 724-968-3058
2. คุณสมปอง เบรย์
3. คุณมาลินี วังศะเมธีกูร
4. คุณสุกานดา บุพพานนท์
5. คุณประนอม จาบกุล
6. คุณเบญจมาศ Best
7. คุณนิภา Hammond

ฝ่ายบัญชี: ที่อยู่ 5835 Darlington Rd. #4 Pittsburgh PA 15217
1. คุณรุ่งนภา ขันชะลี 412-608-8584
Contact: rungnapakhanchalee@gmailcom
ฝ่ายอุปถัมภ์-ช่างบูรณะ: ที่อยู่ 147 Brownville Rd. Pittsburgh PA 15210
1. คุณวิเชียร น้ำใส 412-758-9786
2. คุณสมศักดิ์ น้ำใส 412-916-9948
3. คุณวิลาวรรณ อนันต์ วอง 412-901-4423
4. คุณทิม วอง 412-901-5671
ที่อยู่ร้าน Thai Gourmet 4505 Liberty Ave. Pittsburgh PA 15224

ผู้อุปถัมภ์ทั่วไป
1. คุณปิยะวรรณ เกษมศุภกร 412-251-4229
2. คุณภิญาสิณี เหลี่ยมเจริญ 412-983-7058
3. คุณภูมิวิรินทร์ เหลี่ยมเจริญ 412-983-7058
4. คุณนัทธพงศ์ เหลี่ยมเจริญ 412-589-9399
5. คุณปรัชญา กิตติคุณ 412-608-8475
6. คุณบุษดี ทองดี 412-512-6987
7. คุณบุษบา ทองดี 412-512-6987
8. คุณเจน ชูแนม 412-576-2018
9. Clarence Mexaci 724-947-5739
10. คุณจำลอง Mexaci 724-947-5739 ที่อยู่ 6 Harris St. Joffre PA 15053
11. คุณสมทรง Fox 724-591-0274 ที่อยู่: 317 Wood croft Rd Baden PA 15005
12. คุณมนัส แซนด์ 724-796-5974 ที่อยู่: 37 Allison Rd Bulger PA 15019
13. คุณบุญมณี 14. คุณปิยพัชร์


การปรับปรุงบ้านพักที่จะให้พระสงฆ์พำนักปฏิบัติศาสนกิจชั่วคราว โดยคุณวรรณ คุณติ่ว และเพื่อน ๆ ได้ช่วยกันปรับปรุงตกแต่งสวยงานน่าอยู่อาศัยที่จะเป็นวัดแห่งแรกต่อไป

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ กลุ่มคนไทยที่อาศัยประกอบอาชีพอยู่ในเมืองพิทส์เบอร์ก จำนวน ๕ ท่าน นำโดยคุณนี่น่า Gold และคุณวิลาวรรณ อนันต์ วอง พร้อมด้วยญาติธรรม มีคุณติ๋ว(อุไร) คุณสมทรง คุณจันมณี พร้อมด้วยญาติธรรมที่วัดไทยฯ ดี.ซี. มีคุณมาลินี(เต้น) คุณป้าเสริมศรี เชื้อวงศ์ คุณโสรยา ซาร์ เป็นต้น ได้เข้ากราบขอความเมตตารับคำแนะนำในการก่อตั้งวัด หรือสำนักปฏิบัติธรรม จากพระเดชพระคุณ พระวิเทศธรรมรังษี(หลวงตาชี) ประธานสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.ซึ่งท่านได้มีเมตตาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และเห็นด้วยในการก่อตั้งวัด จึงได้อนุญาตให้พระธรรมทูตวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ๒ รูป คือ พระมหา ดร.ถนัด อตฺถจารี เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และพระสุริยา เตชวโร พระวิปัสสนาจารย์ประจำวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ให้ช่วยดำเนินการก่อตั้งวัด หรือสำนักปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป

Leave a comment

Your email address will not be published.