สรุปข่าวการปฏิบัติศาสนกิจของพระครูสิริอรรถวิเทศ เลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ไทยฯ

สรุปข่าวการปฏิบัติศาสนกิจของพระครูสิริอรรถวิเทศ เลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ไทยฯ ประธานอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี

งานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๖ ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.

เกล้ากระผม พระครูสิริอรรถวิเทศ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และประธานคณะกรรมการอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.ได้มีโอกาสได้ต้อนรับพระเถรานุเถระ พระธรรมทูตที่มาจากทั่วโลกเพื่อร่วมการประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๖ ของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และร่วมสัมมนาเรื่องวิปัสสนกรรมฐาน เพื่อหาแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโลกตะวันตกสืบต่อไป

เทศน์ปุจฉา-วิสัชนา ๓ ธรรมาสน์ ณ วัดพุทธรังษี ไมอามี สมัชชาสงฆ์ไทยฯ

โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านสื่อสถานีโทรทัศน์ สมัชชาสงฆ์ไทยฯ เทศน์ปุจฉา-วิสัชชนา ๓ ธรรมาสน์ ณ วัดพุทธรังษี ไมอามี สหรัฐอเมริกา โดยทีมงานเลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ไทยฯ

ชมคลิปวีดีโอ งานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ปี ๒๕๕๕

ขอเชิญชมคลิปวีดีโอ งานประชุมสัมมนาพระธรรมทูตโลก และงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯสมัยสามัญประจำปี ครั้ง ๓๖/๒๕๕๕ งานสมโภชวัดไทยลอสแองเจลิส ครบ ๔๐ ปี และงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๘๐ ปี พระราชธรรมวิเทศ ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

เผยแผ่ธรรมะในงาน Asian Culture Festival 2012 at Fruit & Spice Park, Miami FL

This program is part of the meditation workshop at the booth of Wat Buddharangsi of Miami in the Asian Culture Festival at Fruit & Spice Park by Ven. Dr. Thanat Inthisan Wat Thai Washington, D.C.. The Theravada Buddhist Master who will explain and discuss the Buddha’s most important teachings. All are welcome to come and learn about these universal teachings on how to ease suffering and discover true happiness.

Meditation Workshop at Wat Thai,DC.

The
first step one takes in becoming a Buddhist is the taking of refuge. The
act of taking refuge goes back to the very earliest period of the Buddhist
community. The first record of this in fact comes from the weeks
following the Buddha’s Enlightenment when we are told that two merchants who
were passing through the place where he attained Enlightenment took refuge in
the Buddha and Dharma. At that stage it was a two-fold refuge as at that
time the Sangha was not yet formed. Following upon this we find
references to the taking of the three-fold refuge. This was shortly
after the Buddha began his teaching career at Sarnath. We have the
conversion of Yasha, the son of a wealthy family of Benares. After Yasa’s
conversion, we have the conversion of Yasha’s family, and according to
tradition, Yasa’s family were the first lay followers to take the three-fold
refuge in the Buddha, Dharma and Sangha.

ประชุมเตรียมการประชุมใหญ่เดือนมิถุนายน ที่วัดไทยแอล.เอ.

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ร่วมกับคณะสงฆ์-คณะกรรมการบริหารวัดไทยลอสแองเจลิส
ประชุมเตรียมงานการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯสมัยสามัญประจำปีครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๕
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตโล ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
งานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๘๐ พระราชธรรมวิเทศ รองประธานฯ รูปที่ ๑
งานทำบุญฉลองวัดไทยลอสแองเจลิสครบ ๔๐ ปี
วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ณ ศาลาพระธรรมราชานุวัตร วัดไทยลอสแองเจลิส
เมืองนอร์ธ ฮอลลีวูด รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา