บทบาท และหน้าที่พระธรรมทูตไทยในต่างแดน

งานพระธรรมทูต*

(Buddhist Missionary Works)

จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ..ฯเปฯ

“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชน์แก่ชนหมู่มากโดยอาศัยความอนุเคราะห์ชาวโลก

เพื่อประโยชน์ เพื่อความเกื้อกูล และเพื่อความสุขของเทพยดาและมนุษย์ทั้งหลาย..”