เทศน์ปุจฉา-วิสัชนา ๓ ธรรมาสน์ ณ วัดพุทธรังษี ไมอามี สมัชชาสงฆ์ไทยฯ

โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านสื่อสถานีโทรทัศน์ สมัชชาสงฆ์ไทยฯ เทศน์ปุจฉา-วิสัชชนา ๓ ธรรมาสน์ ณ วัดพุทธรังษี ไมอามี สหรัฐอเมริกา โดยทีมงานเลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ไทยฯ

VDO การประชุมครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๓ วัดวชิรธรรมปทีป มหานครนิวยอร์ก

ชมวีดีโอรายงานการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๓ ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

TV. Wat Thai,D.C. & Clip VDO

เชิญรับชม-รับฟังรายการวิทยุ-โทรทัศน์ ทางอินเตอร์เน็ต ของวัดในสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทยฯ clip VDO pilgrimage tour around the world by Dr. Handy Inthisan