TV. Wat Thai,D.C. & Clip VDO

   

Dr.Phramaha Thanat Atthacharee Directer of Radio-TV Program
 

เชิญรับชม-รับฟังรายการวิทยุ-โทรทัศน์ ทางอินเตอร์เน็ต ของวัดในสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทยฯ

 

 

 
 

 

แบ่งหน้าที่รับผิดชอบการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์

************** 

โซนภาคตะวันออก

วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี (MD),  วัดป่าสันติธรรม (VA),

วัดวชิรธรรมปทีป (NY),  วัดศากยะมุนีวิหาร (MA),

วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ทวัลตันบีช (FL)

 

โซนภาคกลาง

วัดบุศย์ธรรมวนาราม เท็กซัส,  วัดวิมุตตยาราม,  วัดพุทธวราราม แดนเวอร์

 

โซนภาคตะวันตก

วัดสกายฟ้า, วัดอตัมมยตาราม (WA)

 

**************

ผังการจัดรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์

 ภาคอินเตอร์เน็ต สมัชชาสงฆ์ไทยฯ

  1. เสียงธรรมจากสมัชชาสงฆ์ไทยฯ
  2. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรม
  3. การศึกษา – ศิลปะวัฒนธรรมไทย
  4. การประชาสัมพันธ์งานพระธรรมทูต
เวลา  รายการ  วัด  หมายเหตุ 
๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. เสียงธรรมจากวัดไทยดีซี วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี เวลาตะวันออก
๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. เสียงธรรมจากวัดป่าสันติธรรม วัดป่าสันติธรรม
๒๑.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. เสียงธรรมจากวัดวชิรธรรมปทีป วัดวชิรธรรมปทีป
๒๑.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. เสียงธรรมจากวัดบุศย์ธรรมวนาราม วัดบุศย์ธรรมวนาราม เวลาภาคกลาง

– วันเสาร์, วันอาทิตย์, วันจันทร์ 

วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ดูแลสถานี

– วันอังคาร, วันพุธ 

วัดป่าสันติธรรม ดูแลสถานี

– วันพฤหัสบดี, วันศุกร์ 

วัดบุศย์ธรรมวนาราม เท็กซัส ดูแลสถานี

 

หมายเหตุ….ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ ทุกวันพระ ๑๕ ค่ำ เวลา ๒๑.๐๐ น. ทาง Skype

คณะทีมงาน 

สถานีวิทยุโทรทัศน์ – เวปไซต์สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

*********

ที่

ชื่อ-ฉายา

Phone

E-mail

Skype Name

1

ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี

301-787-6108

handy@t-dhamma.org

handyinthisan

2

พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร

817-718-5419

tongsamutlee@gmail.com

tongsamut

3

พระมหาเอนก อเนกาสี

631-599-1449

sathubuddha@yahoo.com

Nickylee9

4

พระมหาประดู่ชัย ภทฺทธมฺโม

301-602-9142

Dujai2000@yahoo.com

Jinlongusa12345

5

พระมหาศรีสุภรณ์  อตฺตทีโป

301-801-4926

Ispy221@hotmail.com

Tonlove

6

พระมหาปิยะ อุตฺตมปญฺโญ

757-788-1444

P_kind_j@hotmail.com

Piya2520

7

พระมหาคำตัล  พุทฺธงฺกุโร

301-980-0837

tantaar@hotmail.com

Rakthai9

8

พระอนันภิวัฒน์  พุทฺธรกฺขิโต

301-741-1292

modhamma@yahoo.com

9

พระสุมนกิตติ

978-413-0008

bhante@gmail.com

Jigumana2012

         

หมายเหตุ….ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ ทุกวันพระ ๑๕ ค่ำ เวลา ๒๑.๐๐ น. ทาง Skype

*********

 


http://www.youtube.com/watch?v=HAmU4q41WXQ
http://www.youtube.com/watch?v=mDuigvbqTeY

Leave a comment

Your email address will not be published.