รายการสัมมนาพระธรรมทูตโลกที่ประเทศอินเดีย

กำหนดการ 

จาริกธรรมสัมมนาพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศทั่วโลก 

และธรรมยาตราแดนพุทธภูมิ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

  ระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์-๕ มีนาคม ๒๕๕๔

***********

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ (Bangkok-Buddhagaya)

เวลา ๐๙.๐๐ น. เช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Airways (TG) Flight 8820

                เวลา ๑๒.๑๐ น.เครื่องบินออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ-สู่พุทธคยา

                เวลา ๑๔.๐๐ น. เดินทางถึงสนามบินพุทธคยาผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

เวลา ๑๕.๓๐ น. เข้าพักที่โรงแรม หรือ วัดไทยพุทธคยา

เวลา ๑๖.๐๐ น. เข้านมัสการสังเวชนียสถานแห่งที่ ๑ (ตามเส้นทาง) สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ พระแท่นวัชรอาสน์-องค์พระเจดีย์พุทธคยา และต้นพระศรีมหาโพธิ์ 

  • กราบนมัสการพระแท่นวัชรอาสน์ ที่ประทับนั่งตรัสรู้ในคืนวันเพ็ญเดือน ๖
  • นมัสการสัตตมหาสถาน คือสถานที่เสวยวิมุตติสุข ๗ แห่งในบริเวณพระเจดีย์พุทธคยา
  • พิธีถวายผ้าไตรจีวรห่มหลวงพ่อพุทธเมตตาที่สวยงามด้วยพุทธลักษณะและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดภายในองค์พระเจดีย์พุทธคยา
  • ทำวัตรสวดมนต์เย็น นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา ฟังธรรมบรรยายจากพระวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา และประวัติศาสตร์ แผ่เมตตา และเวียนเทียนรอบองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยา เสร็จแล้วถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

เวลา ๑๙.๐๐ น. พักฉันน้ำปานะ และญาติโยมรับประทานอาหารเย็น ที่ภัตตาคารของโรงแรม

เวลา ๒๑.๓๐ น. เข้าที่พักในโรงแรมตามอัธยาศัย

หรือคณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และสาธุชนเดินทางมาถึงพุทธคยา เพื่อเข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุม

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔          พิธีเปิดการสัมมนาพระธรรมทูตโลก ณ วัดไทยพุทธคยา 

                เวลา ๖.๓๐ น. ฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหารเช้า

เวลา ๐๘.๐๐ น.  ลงทะเบียนสัมมนา

เวลา ๐๘.๓๐ น.  พิธีเปิดการสัมมนา

-พระมหาเถระ กรรมการมหาเถรสมาคมประธานในพิธี จุดธูปเทียนและนำบูชาพระรัตนตรัย

                        -พระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศ ถวายสักการะต่อประธานในพิธี

                        – พระเทพโพธิวิเทศ หรือผู้แทนสมัชชาสงฆ์ไทยสายต่างประเทศ  กล่าวถวายรายงาน

                        – ประธานในพิธี กล่าวเปิดการประชุมและให้โอวาท

เวลา ๑๐.๐๐ น.ปาฐกถาพิเศษ

                        โดย พระธรรมโกศาจารย์ ศ.ดร. อธิการบดี มจร ประธานสมาคมมหาวิทยาลัย

                        พระพุทธศาสนานานาชาติ ประธานคณะกรรมการนานาชาติวันวิสาขบูชาโลก

                        เจ้าคณะภาค ๒ และเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ

                เวลา ๑๑.๐๐ น.   พักฉันเพล/ผู้ร่วมประชุมสัมมนารับประทานอาหารกลางวัน

                เวลา ๑๓.๐๐ น.   เริ่มการสัมมนาภาคบ่ายตามกลุ่มย่อย

แบ่งกลุ่มการสัมมนากลุ่มย่อย สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา, สหภาพพระธรรมทูตไทยแห่งทวีปยุโรป, องค์กรพระธรรมทูตไทยแห่งสหราชอาณาจักร, พระธรรมทูตไทยแห่งโอเชียเนีย-ออสเตรเลีย-เอเซีย –คณาจารย์ผู้บริหาร ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสาธุชนผู้เข้าร่วมงาน

ประชุมกลุ่มย่อย ๕ กลุ่ม

                        กลุ่มที่ ๑ เรื่อง  การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสงฆ์ไทยในต่างประเทศ

                        ประเด็นการสัมมนา :  สังฆพิจารณ์ สภาพปัญหา ฐานะองค์กร การปรับโครงสร้างองค์กร ระเบียบของสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศต่างๆ การปกครอง การบริหารจัดการ เครือข่าย และการเปรียบเทียบคณะสงฆ์ไทยสายต่างประเทศ

                        วิทยากรประจำกลุ่ม :        

                        ๑. ผู้แทนจากสมัชชาสงฆ์ไทยสายต่างประเทศทั่วโลก

                        ผู้ประสานงานกลุ่ม :         

                        ๑. เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                        สถานที่ประชุม : อุโบสถ วัดไทยพุทธคยา

                        กลุ่มที่ ๒ เรื่อง การบริหารจัดการวัดและศูนย์ปฏิบัติของพระพุทธศาสนา

                        ประเด็นการสัมมนา : สภาพปัญหา การบริหารจัดการวัดและศูนย์ปฏิบัติ การสร้างศาสนบุคคล เผยแผ่ศาสนธรรม  ดำรงรักษาศาสนพิธี  ดูแลศาสนสมบัติ  บริหารวัดด้วยกลยุทธ์และเทคนิคที่เหมาะสม  การมีส่วนร่วม และเครือข่าย 

                        วิทยากรประจำกลุ่ม :        

                        ๑. ผู้แทนจากสมัชชาสงฆ์ไทยสายต่างประเทศทั่วโลก

                        ผู้ประสานงานกลุ่ม :         

                        ๑. เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                        สถานที่ประชุม : ห้องประชุม ๑ วัดไทยพุทธคยา

                        กลุ่มที่ ๓ เรื่อง การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในนานาประเทศ

                        ประเด็นการสัมมนา  :       สภาพปัญหาและอุปสรรค การพัฒนากิจกรรมของพระธรรมทูตในนานาประเทศ การเผยแผ่ วิปัสสนากรรมฐาน งานศิลปวัฒนธรรมไทย และแนวทางการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม

                        วิทยากรประจำกลุ่ม :        

                        ๑. ผู้แทนจากสมัชชาสงฆ์ไทยสายต่างประเทศทั่วโลก

                        ผู้ประสานงานกลุ่ม :         

                        ๑. เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                        สถานที่ประชุม : ห้องประชุม ๒ วัดไทยพุทธคยา

                        กลุ่มที่ ๔ เรื่อง การพัฒนางานพระธรรมทูตที่พึงประสงค์ในอนาคต

                        ประเด็นการสัมมนา  :        สภาพปัญหาและอุปสรรค การพัฒนางานพระธรรมทูตในด้านการศึกษา การพัฒนาบุคลากร การเผยแผ่ วิปัสสนาจารย์ งานบริการสังคม งานศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรอบรมพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศ และแผนพัฒนางานพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศ

        วิทยากรประจำกลุ่ม :        

                        ๑. ผู้แทนจากสมัชชาสงฆ์ไทยสายต่างประเทศทั่วโลก

                        ผู้ประสานงานกลุ่ม :         

                        ๑. เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                        สถานที่ประชุม : ห้องประชุม ๓ วัดไทยพุทธคยา

                        กลุ่มที่ ๕  เรื่อง มุมมองของชาวต่างประเทศต่องานพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

                        วิทยากรประจำกลุ่ม :        

                        พระสงฆ์และคณะศิษย์ของพระธรรมทูตฯ

                        ผู้ประสานงานกลุ่ม :         

                        เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                        สถานที่ประชุม : ห้องประชุม ๔ วัดไทยพุทธคยา

                เวลา ๑๗.๓๐ น. พักการประชุมสัมมนา-ถวายน้ำปานะ-ญาติโยมรับประทานอาหาร

                เวลา ๑๘.๐๐ น.   เดินทางไปทำวัตรพระสวดมนต์เย็น ณ ปริมณฑลพระเจดีย์พุทธคยา

                                                (หรือเปิดโอกาสให้กับกลุ่มย่อยได้ประชุมสัมมนาต่อ เพื่อหาข้อสรุป)

                เวลา ๒๑.๐๐ น. เข้าที่พัก-พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  สรุปการสัมมนา และทัศนศึกษาปริมณฑลพุทธคยา และวัดนานาชาติ

                เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีทำบุญงานครบ ๕๐ ปีการปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตของพระเทพโพธิวิเทศ

                                                (พิธีทักษิณานุปทาน, การเจริญพระพุทธมนต์)

                เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันเพล/ผู้ร่วมประชุมสัมมนารับประทานอาหารกลางวัน

                เวลา ๑๓.๐๐ น. -ผู้แทนของแต่ละกลุ่มย่อยเสนอรายงานการประชุมกลุ่ม

– เสนอประสบการณ์/บทความ/งานวิจัย เรื่อง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน

                        ต่างประเทศ : พหุกรณีศึกษา”

                        โดย        -ผู้แทนพระธรรมทูตไทย สายสหภาพยุโรป                

                                        -ผู้แทนพระธรรมทูตไทย สายอินเดีย-เนปาล

                                        -ผู้แทนพระธรรมทูตไทย สายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

                                        -ผู้แทนพระธรรมทูตไทย สายโอเชียนเนียร์ (ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)

                                                                -ผู้แทนพระธรรมทูตไทย สายสหรัฐอเมริกา

                                                ดำเนินรายการโดย ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                เวลา ๑๖.๐๐ น.  ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

                เวลา ๑๗.๓๐ น. ทอดผ้าป่าบำรุงวัด-ถวายน้ำปานะ-ญาติโยมรับประทานอาหาร

                เวลา ๑๘.๐๐ น.   เดินทางไปทำวัตรพระสวดมนต์ทำวัตรเย็น ณ ปริมณฑลพระเจดีย์พุทธคยา

                เวลา ๒๑.๐๐ น.   พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  พุทธคยา-ราชคฤห์ (พักที่วัดไทยนาลันทา)

เวลา ๕.๐๐ น. ออกเดินทางไปเมืองราชคฤห์แวะรับประทานอาหารเช้าระหว่างทาง

เวลา ๘.๐๐ น. ขึ้นเขาคิชฌกูฎ-ถ้ำสุกรขาตา ถ้ำพระโมคคัลลานะ

เวลา ๑๐.๐๐ น. พีธีสวดมนต์ เจริญสมาธิ และประกาศปฏิญญาวันมาฆบูชา วันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก  ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร-ชมตโปธาราม บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของฮินดู

เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันเพลที่วัดไทยสิริราชคฤห์ -ประกอบพิธีเปิดป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ

เวลา ๑๔.๐๐ น.  ชมมหาวิทยาลัยนาลันทาเก่า-ทอดผ้าป่าบำรุงวัดไทยนาลันทา/พัก ๑ คืน

 

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔          นาลันทา-ไวสาลี-กุสินารา(พักที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์)

เวลา ๖.๐๐ น.       ฉันภัตตาหารเช้าแล้วออกเดินทางไปเมืองไวสาลี นมัสการฐานสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเมืองไวสาลี-สระอภิเษกของเจ้าลิจฉวี

เวลา ๑๑.๐๐ น.   พักฉันเพลที่วัดไทยไวสาลี ทอดผ้าป่าบำรุงวัด

เวลา ๑๓.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตร ณ อานันทะสถูป กูฎาคารศาลาป่ามหาวัน เสาศิลาจารึกพระเจ้าอโศกมหาราชมีรูปสิงห์หมอบที่หัวเสาที่คงสมบูรณ์ที่สุด

เวลา  ๑๖.๐๐ น. ออกเดินทางไปพักที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา

วันที่ ๑  มีนาคม  ๒๕๕๔  กุสินารา-ลุมพินี (พักลุมพินี)

                เวลา ๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้า

                เวลา ๘.๐๐ น. พิธีปิดการสัมมนาพระธรรมทูตโลก –มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา

เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันเพลที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

                เวลา ๑๓.๐๐ น.นมัสการสังเวชนียสถานแห่งที่ ๒ (ตามเส้นทาง) ชมสาลวโนทยาน-ปรินิพพานวิหาร สวดมนต์-นั่งสมธิ-แผ่เมตตา-เวียนเทียนรอบองค์ปรินิพพานสถูปและเข้าชมสถูปรามภาร์ หรือ มกุฎพันธนเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศาสดา

เวลา ๑๕.๐๐ น. ออกเดินทางไปประเทศเนปาลผ่านด่านโสเนารี(ตรวจวีซ่าในพาสปอร์ต)

เวลา ๒๐.๐๐ น. เข้าพักที่ลุมพินี ๑ คืน

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔   ลุมพินี-สาวัตถี (พักสาวัตถี)

เวลา ๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า

เวลา ๗.๐๐ น. นมัสการสังเวชนียสถานแห่งที่ ๓ (ตามเส้นทาง) สถานที่ประสูติ ณ สวนลุมพินีวัน สวดมนต์ทำวัตรเช้า-นั่งสมาธิ ณ เสาศิลาจารึกพระเจ้าอโศกมหาราช เสร็จแล้วเวียนเทียนในมายาเทวีวิหาร- ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ สระโบกขรณี และซื้อของที่ระลึกจากเนปาล

เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันเพลที่วัดไทยลุมพินี ทอดผ้าป่าบำรุงวัด

เวลา ๑๓.๐๐ น.เดินทางเข้าอินเดียผ่านด่านโสเนารีแล้วเดินทางไปเมืองสาวัตถี เข้าพักที่โรงแรม ๑ คืน

 

วันที่ ๓  มีนาคม  ๒๕๕๔ สาวัตถี (พักสาวัตถี)

เวลา ๖.๐๐ น. รับประทานอาหาร

เวลา ๗.๐๐ น.ชมซากปราสาทอนาถบิณฑิกเศรษฐี-ปราสาทบิดาท่านองคุลีมาล สำนักปฏิบัติธรรมแดนมหามงคลของแม่ชีบงกช สิทธิผล

เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันเพลที่โรงแรมที่พัก

เวลา ๑๔.๐๐ น.เข้าชมวัดพระเชตวันมหาวิหาร หมู่กุฎิพระอรหันต์ ๘๐ ต้นอานันทโพธิ์ สวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์พิเศษภายในพระคันธกุฎี (สถานที่ตรัสมงคลสูตร) นั่งสมาธิ-แผ่เมตตา-เวียนเทียน  แล้วเข้าพักที่โรงแรมอีก ๑ คืน

 

วันที่ ๔  มีนาคม  ๒๕๕๔ สาวัตถี-สารนาถ-สวดปาฎิโมกข์ที่ธัมเมกขสถูป (พักเมืองพาราณสี)

เวลา ๖.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า

เวลา ๖.๐๐ น.ออกเดินทางไปเมืองสารนาถ แวะพักฉันเพลระหว่างทางแบบบิคนิค

เวลา ๑๕.๐๐ น. ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถที่มีพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่สวยที่สุด และหัวสิงห์เสาอโศกที่สมบูรณ์ที่สุด-มูลคันธกุฎี/สมาคมมหาโพธิ์

เวลา ๑๖.๐๐ น. นมัสการสังเวชนียสถานแห่งที่ ๔ (ตามเส้นทาง) ทำวัตรนมัสการธัมเมกสถูป-พิธีสวดพระปาฏิโมกข์ที่ธัมเมกขสถูป และมอบรางวัลแด่พระธรรมทูตดีเด่น

เวลา ๑๘.๐๐ น. เข้าพักโรงแรมในเมืองพาราณสี-ญาติโยมรับประทานอาหารเย็น-พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ ๕  มีนาคม  ๒๕๕๔  ล่องแม่น้ำคงคาอำลาเมืองพาราณสี-กรุงเทพฯ

เวลา ๕.๐๐ น. ลงเรือล่องแม่น้ำคงคาในยามเช้าตรู่ชมเมืองเก่าพาราณสี ชมการอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ชำระบาปของชาวฮินดู-ชมท่าเผาศพที่ไฟไม่เคยดับตลอดระยะเวลา ๔,๐๐๐ ปี

                เวลา ๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้าในโรงแรม-ไปชอปปิ้งของฝากกลับบ้าน มีผ้ากาสีที่มีชื่อเสียง

เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวันในโรงแรม

เวลา ๑๓.๐๐ น. เดินทางไปสนามบินเมืองพาราณสี แล้วเช็คอินที่สายการบิน Thai Airways

 TG 8821 สนามบินเมืองพาราณสี

                เวลา ๑๖.๓๐ น. เครื่องบินออกเดินทางจากพาราณสีกลับกรุงเทพมหานคร

                เวลา ๒๑.๑๕ น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

                หรือคณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และสาธุชนผู้ร่วมประชุม แยกย้ายเดินทางจาริกตามกำหนดของกลุ่ม

 

หมายเหตุ  กำหนดการนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามความเหมาะสม

Leave a comment

Your email address will not be published.