สรุปข่าวในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๓

สรุปข่าวในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๓                                                 โดย ดร.แฮนดี้ 

พิธีสมโภชและถวายพระไตรปิฎกปาฬิ ฉบับ จปร.

๒๑-๒๒ ต.ค. ๒๕๕๓ ได้จัดปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนาตลอดทั้งวัน และตอนเย็นหลังทำวัตร ได้มีการสังวัธยายพระไตรปิฎกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ได้นำมาจากพระไตรปิฎกภาษาปาฬิ อักษรสยาม สมัยรัชกาลที่ ๕  พร้อมสรุปคำแปลของพระวินัยปิฎก และพระสุตันตปิฎก  มีพุทธศาสนิกชนผู้สนใจเข้าร่วมสมโภชเป็นจำนวนมาก

๒๓ ต.ค. ๒๕๕๓   เวลา  ๐๙.๐๐  น.     ม.จ.(หญิง) วุฒิเฉลิม วุฒิชัย ประธานฝ่ายคฤหัสถ์เดินทางมาถึงมณฑลพิธี แล้วมอบพระไตรปิฎกแก่ผู้แทนเจ้าภาพจำนวน ๔๐ ท่านเพื่ออัญเชิญร่วมในขบวนแห่ขึ้นสู่อุโบสถพระพุทธมงคลวิมลดีซี

  เริ่มประกอบพิธีสมโภชพระไตรปิฎกเวลา ๑๐.๐๐ น. ม.จ.(หญิง) วุฒิเฉลิม วุฒิชัย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพิธีกรนำไหว้พระสวดมนต์   สมาทานศีล  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระไตรปิฎก จบแล้ว นายเสข วรรณเมธี อุปทูต ได้อ่านประกาศคำเฉลิมพระราชศรัทธาในการสร้างพระไตรปิฎก จบแล้วพิธีกร คุณประพจน์ คุณวงศ์ นำกล่าวคำ ถวายพระไตรปิฎกปาฬิ จุลจอมเกล้าบรมธัมมิกมหาราช อักษรสยาม แด่คณะสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. จากนั้นพระวิเทศธรรมรังษี กล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาในกุศลเจตนาของ หม่อมเจ้า(หญิง) วุฒิเฉลิม วุฒิชัย ที่ทรงมีพระศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะกับวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. จบแล้วถวายเครื่องไทยธรรม-  พระสงฆ์อนุโมทนา

หลังจากที่ได้ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ทั้งหมด ๑๓ รูป จากนั้นเวลา  ๑๓.๐๐  น. (พิธีถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช)               – พิธีถวายพวงมาลาสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                พระปิยมหาราช โดย ม.จ.(หญิง) วุฒิเฉลิม วุฒิชัย ทรงเปิดกรวยถวายสักการะแล้ว      นายเสข วรรณเมธี อุปทูตไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน อ่านคำอาศิรวาทราชสดุดี พระปิยมหาราช และถวายพวงมาลาในนามข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตไทย      ตามด้วยนายกสมาคม ชมรม ผู้แทนพ่อค้า ประชาชน องค์กร ต่าง ๆ เข้าถวายพวงมาลาตามลำดับ

พระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี)  มอบพระพุทธรูปและหนังสือที่ระลึกแก่  ม.จ.(หญิง) วุฒิเฉลิม วุฒิชัย ประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์  คุณหญิงวิจันทรา  บุนนาค ผู้อัญเชิญพระไตรปิฏกภาษาบาฬิ ฉบับ จปร. จากประเทศไทย น.พ.สุวัฒน์ ศิลปสุวรรณ ประธานจัดงาน  น.พ. ประพันธ์ อภิสารธนารักษ์ รองประธาน และคุณณงค์ศักดิ์ โชติกเวชกุล เจ้าภาพถวายตู้พระไตรปิฎก  นายชัยวัฒน์ ก๋งอุบล ผู้ประสานงานกับมูลนิธิสนทนาธัมม์นำสุข

เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีสาธยายพระไตรปิฏก เพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช  โดยเริ่มพิธีโดย ม.จ.(หญิง) วุฒิเฉลิม วุฒิชัย จุดเทียนบูชาพระไตรปิฎก พิธีกรอาราธนาธรรม ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี กล่าวชุมนุมเทวดา พระครูปริยัติธรรมาภิราม (ดร.พระมหาทวีพงษ์) นำคณะสงฆ์ทั้งนั้นสาธยายพระไตรปิฎก เป็นการสาธิตจากหนังสือพระไตรปิฎกภาษาปาฬิอักษรสยาม สมัยรัชกาลที่ ๕ โดยเริ่มจากพระวินัยปิฎก เรื่องเวรัญชพราหมณ์ จบแล้วสรุปคำบรรยายภาคภาษาไทย โดย ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี จบแล้วเจริญจิตภาวนา และแผ่เมตตาอุทิศพระราชกุศล เวลา ๑๕.๐๐ น. พักการสาธยายพระไตรปิฎก (ภาคบ่าย)

เวลา  ๑๘.๐๐  น. –  พระสงฆ์ พุทธศาสนิกชน  ทำวัตรสวดมนต์เย็น(แปล)เวลา  ๑๙.๐๐  น.  – สาธยายพระไตรปิฎก ได้นำเอาพระอภิธรรมปิฎกขึ้นสาธยายพร้อมกันกับคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก นำโดย พระครูปริยัติธรรมาภิราม (ดร.พระมหาทวีพงษ์ ทฺวิวํโส) และบรรยายธรรมสรุปเนื้อหาทั้งหมด ๓ ปิฎก โดย ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี จนถึง เวลา  ๒๑.๐๐ น.   เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตาอุทิศพระราชกุศลแด่พระปิยมหาราช    ดับเทียนบูชาพระไตรปิฎก  เป็นอันเสร็จพิธี

การจัดงานครั้งนี้ ได้เริ่มต้นพระไตรปิฎกศึกษา ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.  จะได้จัดให้มีการสาธยายต่อเนื่อง พร้อมศึกษาคำแปล ในภาคบ่าย ทุกวันเสาร์  ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมศึกษาโดยทั่วกัน

ทำบุญวันออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ

๒๔ ต.ค.   ทำวัตรสวดมนต์เช้าแปล  เริ่มพิธีในเวลา ๑๐.๐๐ น.    ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีล    –  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  – พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตรบริเวณวงเวียนหน้าเสาธงที่หน้าวัด  มีสาธุชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก จากนั้นร่วมกัน ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์  เสร็จแล้วสาธุชนร่วมรับประธานอาหารโดยมีโรงทานจากศรัทธาสาธุชนเป็นจำนวนมาก เสร็จแล้วพุทธศาสนิกชนพร้อมกันบนอุโบสถฟังพระธรรมเทศนา โดย พระวิเทศธรรมรังษี  ซึ่งหลวงตาได้นำเรื่อง ธรรมโลกบาล ๒ คือ หิริ ความละอายแก่ใจ และโอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อบาป มามอบเป็นธรรมทาน ให้สาธุชนได้นำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชีวิตของตนและสังคม

เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ไปร่วมประชุมที่วัดพุทธธรรม และวัดธัมมาราม

๒๖-๒๘ ตุลาคม ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี เลขาธิการ ได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจประชุมร่วมกับ พระสุนทรพุทธิวิเทศ รองประธานฯ รูปที่ ๑ และพระครูศรีวิเทศธรรมคุณ รองเลขาธิการ ๑ กับคณะสงฆ์และคณะกรรมการวัด ในกรณีวัดพุทธธรรม ซึ่งมีปัญหาหลายเรื่องที่ต้องแก้ไขปรับความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงามในหมู่สงฆ์และฆราวาสที่เข้ามาบริหารวัดพุทธธรรม

                หลังจากนั้นได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะสงฆ์ และคณะกรรมการวัดธัมมาราม ในกรณีวัดธัมมารามที่จะถูกฟ้องร้องกรณีที่พระธรรมทูตประพฤติเสียหายเมื่อสิบปีที่แล้ว โดยได้รับทราบข้อมูลที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นกับวัดและกับพระธรรมทูตที่มาปฏิบัติศาสนกิจประจำ

สมัชชาสงฆ์ไทยฯ ระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

๒๘ ต.ค. พระสุนทรพุทธิวิเทศ  รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ  ได้ออกหนังสือเวียนไปยังวัดต่างๆ  เพื่อขอความร่วมมือรับบริจาคทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ที่ประเทศไทย  มีผู้ประสบภัยทั่วประเทศจำนวนมาก  หวังว่าจักได้รับน้ำใจช่วยเหลือจากพระธรรมทูตและพุทธบริษัททั้งหลาย ให้ส่งทุนช่วยเหลือในนามแต่ละวัด ไปที่  พระสุนทรพุทธิวิเทศ รองประธานฯ รูปที่ ๑   วัดพุทธาวาส ฮิวส์ตัน 

โครงการธรรมสัญจรวัดไทยมินิโซต้า

๒๙ -๓๑ ตุลาคม ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี เลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ไทยฯ พร้อมด้วยพระมหาเอนก อเนกาสี พระธรรมทูตวัดวชิรธรรมปทีป ได้เดินทางไปร่วมจัดปฏิบัติธรรมในโครงการธรรมสัญจรและร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดไทยมินิโซต้า เมืองเอลริเวอร์ รัฐมินเนโซตา โดยรับนิมนต์ในโอกาสที่ญาติโยมชาวมินิโซต้าได้มาร่วมปฏิบัติธรรมเป็นธรรมสมโภชที่วัดวชิรธรรมปทีป เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทำให้งานเผยแผ่ธรรมะในแนวปฏิบัติสมาธิภาวนาแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติได้กว้างขวางออกไปยังวัดอื่นๆ ในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยฯ

Leave a comment

Your email address will not be published.