ไวตามินธรรม คือ ธรรมะประจำชีวิต

หลังจากที่งานประเพณีทอดกฐินที่จัดขึ้นแต่ละวัดได้ผ่านพ้นไปตามพระวินัยนิยมบรมพุทธานุญาต ญาตโยมผู้ที่เป็นเจ้าภาพและผู้มีศรัทธาทั้งหลายได้บำเพ็ญบุญทานการกุศลกันเต็มที่ แต่มีสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวัน คือการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง

ข่าวสารงานบุญ กฐิน บุญแปลก

การทอดกฐิน ถือว่าเป็นการทำบุญที่เรียกว่า “กาลทาน” ที่มีอานิสงส์พิเศษของชาวพุทธ เพราะเป็น การทำบุญที่จำกัดเรื่องกาลเวลา จำกัดสถานที่ คือต้องทอดในวัดที่มีพระอยู่จำพรรษาเท่านั้น และต้องมีโบสถ์หรือเขตสีมาในเวลาทำสังฆกรรม ที่เรียกว่า “กรานกฐิน” ให้ถูกต้องตามพระวินัยนิยมบรมพุทธานุญาต

Published
Categorized as t-news

กฐิน : กาลทาน ไม่เสื่อมคลายจากศรัทธาของชาวพุทธ

ในช่วงออกพรรษา เป็นเทศกาลทอดกฐินตามพระวินัยนิยมบรมพุทธานุญาต วัดไทยแต่ละวัดไม่ว่าจะในประเทศไทย หรือ ในต่างประเทศ ญาติโยมต่างให้ความสำคัญอนุเคราะห์พระสงฆ์ส่งเสริมวินัยสงฆ์ในการรับผ้ากฐินและรับอานิสงส์กฐินตามพระบรมพุทธานุญาต

Published
Categorized as t-news

Pilgrimage tour & Seminar on Buddhism in India

These Buddhist Pilgrimage tour and seminar on Budhist missionary works sponsored by The Council of the Thai Bhikkhus in the USA. And the Council of the Thai monks in European countries.
For more information contact : Phramaha Thanat Inthisan,Ph.D Wat Thai Washington,D.C. 13440 Layhill Road, Silver Spring, MD 20906 USA. Tel. (301) 871-8660, Cell (301) 787-6108, E-mail: t_inthisan@hotmail.com URL: www.t-dhamma.org, www.thanat.iirt.net

Published
Categorized as t-news

สรุปข่าวในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๓

สรุปข่าวในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นการสรุปกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบเดือนที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.และที่อื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการไปปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตวัดไทยฯ ดี.ซี.และงานของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ

Published
Categorized as t-news

ขอเชิญร่วมสร้างพระไตรปิฎก ปาฬิอักษรสยาม ฉบับ จปร.

  พิธีถวายพระไตรปิฎกปาฬิ จุลจอมเกล้าบรมธัมมิกมหาราช อักษรสยาม  วันที่ ๑๘  และ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ  วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มลรัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา กำหนดการ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน) เวลา  ๑๕.๐๐  น. –   พระสงฆ์  อุบาสกอุบาสิกาพร้อมกันที่อุโบสถ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เวลา ๑๖.๐๐  น.  –  อัญเชิญพระไตรปิฎกปาฬิ จุลจอมเกล้าบรมธัมมิกมหาราช อักษรสยาม ประดิษฐาน ณ อุโบสถ                         –  พิธีทักษิณานุปทาน บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พลเรือเอก พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร (พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าวุฒิชัยเฉลิมลาภ)ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช                               –  ม.จ.(หญิง) วุฒิเฉลิม วุฒิชัย… Continue reading ขอเชิญร่วมสร้างพระไตรปิฎก ปาฬิอักษรสยาม ฉบับ จปร.

Published
Categorized as t-news

วีดีโอ การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทย สมัยสามัญประจำปี ๒๕๕๓

รายงานข่าวการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯ สมัยสมัญประจำปี ครั้ง ๓๔/๒๕๕๓
ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

Published
Categorized as t-books

เยี่ยมวัดป่าในอเมริกา : Abhayagiri-Aranya Bodhi

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้เขียนพร้อมด้วยพระธรรมทูตรูปอื่น ๆที่เป็นกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมสำนักปฏิบัติธรรมของภิกษุณีฝ่ายเถรวาท(อเมริกัน) ซึ่งได้รับการอุปสมบทวิธีตามแนวทางปฏิบัติของพระสงฆ์ชาวศรีลังกา

Published
Categorized as t-books

พาเวรมาก่อน สลากภัต มาที่หลัง

ในช่วงเดือนกันยายน เป็นเดือนที่ทุกวัดในประเทศและต่างประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธ ที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญสารทไทย คือ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีตามหลักในทางพระพุทธศาสนา

Published
Categorized as t-books